ОЕБ „ШАЛОМ“: КАТЕГОРИЧНИ МЕРКИ СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА! OJB „Shalom“: Categorical measures against terrorism!

Организация на евреите в България „Шалом” изказва своите най-искрени съболезнования на семействата и близките на убитите младежи: Нафтали Фрекел, Гилад Шаар и Еял Ифрах. Телата на младежите, жертви на тероризма и омразата бяха открити на 30 юли 2014 г., затрупани под купчина камъни.  Говорител на израелската армията обяви, че тримата младежи са били екзекутирани веднага след тяхното отвличане. Погребенията на убитите младежи беше днес, 1 юли в 17:30 ч. Организация на евреите  в България „Шалом” остро осъжда убийството на невинните младежи и  се противопоставя на всички прояви на тероризъм и омраза и настоява всички отговорни фактори – държави и обществени организации, да предприемат категорични мерки свещу тероризма в света.Organization of Jews in Bulgaria „Shalom“ expresses its sincere condolences to the families and relatives of the murdered youth: Naftali Freck, Gilad Shaar and Eyal Ifra. The bodies of the young victims of terrorism and hatred were opened on July 30, 2014, buried under a pile of stones. An Israeli army spokesman said that three young men were executed immediately after their abduction. Funerals of the slain youth was today, July 1 at 17:30 Organization of Jews in Bulgaria „Shalom“ strongly condemns the killing of innocent youths and opposes all forms of terrorism and hatred and urges all stakeholders – state and public organizations, to take strong measures sveshtu terrorism in the world.