Дейности

Организира проучването и популяризирането на еврейската история и етническите традиции;

Чества празници, годишнини, урежда творчески вечери, изложби, срещи, симпозиуми, курсове и др.;

Популяризира традициите и постиженията на евреите в духовната и материалната култура;

Организира участието в благотворителни мероприятия, актове на солидарност, милосърдие и социално подпомагане, както в страната, така и в чужбина;

Участва в национални и международни форуми и осъществява културен обмен и информация със сродни еврейски и други организации;

Полага грижи за опазване на историческото наследство – синагоги, гробове, паметници и др.;

Издава вестник, списание, книги, брошури и др. печатни издания.

Към ОЕБ „Шалом” съществуват различни клубове и формации – детски, младежки, женски, на ветераните, на хора с увреждания, за изучаване на ладино и иврит, за еврейски танци, неделни училища за деца, спортни клубове и много други. В сградите на еврейската общност в София работят: информационен център, библиотека, стол, дневен център със социална кухня, рехабилитационен център за възрастни, лекарски кабинети, служба за домашен патронаж и медицинска помощ по домовете. Към ОЕБ „Шалом” творят: хор „Агада”, театър „Кешет”, вокална формация „Дулсе канто” и Лика Ешкенази. Организацията поддържа „Еврейския исторически музей” в столицата, който можете да посетите с предварителна заявка, „Дом на Родителя” и подпомага като партньор 134 СОУ „Димчо Дебелянов” с изучаване на иврит и английски и детска градина с изучаване на иврит и еврейски традиции в София.

Организацията издава вестник „Еврейски вести“, първият брой на вестника излиза на 1 ноември 1933 година.

Shalom receives funding from the Claims Conference emergency assistance program for Nazi victims at the direction of the United States District Court supervising the lawsuit In Re:holocaust Victim Assets Litigation (Swiss Banks). Social services for Nazi victims have been supported by a grant from the Conference on Jewish Material Claims Against Germany.

Organizes the study and the popularization of the Jewish history and the ethnic traditions;

Celebrates holidays, anniversaries, arranges artistic evenings, exhibitions, meetings, symposia, courses, etc.;

Popularizes the traditions and the achievements of the Jews in the spiritual and material culture;

Organizes participation in charity events, acts of solidarity, mercy and social support both in the country and abroad;

Participates in national and international forums and carries out cultural exchange and exchange of information with related Jewish and other organizations;

Takes care for the preservation of the historical heritage – synagogues, graves, monuments, etc.;

Publishes a newspaper, a magazine, books, brochures and other printed matter.

Different clubs and formations, such as children’s, youth’s, women’s, of veterans, of people with disabilities, for studying of Ladino and Hebrew, of Jewish dances, Sunday schools for children, sport clubs and many others are available at OJB SHALOM. The buildings of the Jewish community include: an information centre, a library, a canteen, a day centre with a kitchen for people at disadvantage, a rehabilitation centre for adults, doctor cabinets, a service of home nursing and medical care at homes. Agada Choir, Keshet Theatre, Dulce Canto vocal formation and Lika Eshkenazi perform under the aegis of OJB SHALOM. The Organization supports the Jewish Historical Museum in the capital, the Home of the Parent and is a partner of Dimcho Debelyanov 134th Secondary School with studying Hebrew and English and a kindergarten with studying Hebrew and Jewish traditions in Sofia.

Shalom receives funding from the Claims Conference emergency assistance program for Nazi victims at the direction of the United States District Court supervising the lawsuit In Re:holocaust Victim Assets Litigation (Swiss Banks). Social services for Nazi victims have been supported by a grant from the Conference on Jewish Material Claims Against Germany.

The organization publishes Evreyski Vesti (Jewish News) Newspaper, which was launched on November 1, 1933.