Ръководство

Ръководен орган на ОЕБ „Шалом” е Консисторията (Управителен съвет), в който има представители на всички регионални организации. Организацията се представлява от председател, който се избира от членовете на еврейската общност в България и работи безвъзмездно за нея.

От 2007 г. председател на ОЕБ „Шалом” е дтн. Максим Бенвенисти.

Организацията има двама заместник-председатели: доц. д-р Владимир Пилософ и д-р Алек Оскар и главен секретар – Йосиф Меламед.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
дтн. Максим Бенвенисти

дтн. Максим БенвенистиРоден през 1953 година в „Ючбунар” – еврейския квартал на София. Завършил е Техническия университет в София, доктор е на техническите науки.

От 1990 г. се занимава с частен бизнес в сферата на техническите системи за сигурност.

От 2001 г. е в член на Консисторията на ОЕБ „Шалом”.

От 2002 г. до момента е член на Борда на „Европейския съвет на еврейските общности”.

2004 – 2007 г. председател на Регионална организация на евреите „Шалом” София.

От 2007 г. е избран за председател на Организация на евреите в България „Шалом”.Management body of OJB SHALOM is the Consistory (Management Board), which includes representatives of all regional organizations. The organization is represented by a Chairman, who is elected by the members of the Jewish community in Bulgaria and works for free for it. Maxim Benvenisti, Doctor of Technical Science, has been Chairman of OJB SHALOM since 2007.

The organization has two Deputy Chairmen, Dr Vladimir Pilosof and Dr Alec Oscar, and a Chief Secretary, Yossif Melamed.

CHAIRMAN
Maxim Benvenisti, DrTScи

дтн. Максим БенвенистиBorn in 1953 in Yuchbounar, the Jewish quarter of Sofia. A graduate of the Technical University of Sofia, Doctor of Technical Science.

Since 1990 he has been involved in a private business in the sphere of technical security systems.

Since 2001 he has been a member of the Consistory of OJB SHALOM.

Since 2002 he has been a member of the Board of the European Council of Jewish Communities.

2004 – 2007: Chairman of Shalom Regional Organization of Jews – Sofia.

Since 2007 he has been elected Chairman of Shalom Organization of Jews in Bulgaria.