Цели на организацията

Запазване, утвърждаване и развитие на еврейските етнически, езикови и културни ценности и традиции;

Защитата на конституционните права на своите членове и на евреите в страната пред държавата, нейните органи и другите обществени и политически организации в страната;

Противодействие срещу всякаква форма на фашизъм, тоталитаризъм, антидемократизъм, расизъм, антисeмитизъм и национален шовинизъм;

Взаимодействие с всички общности и организации в страната и чужбина, които отстояват принципите на демокрацията и достойно човешко съществуване.

Preservation, confirmation and development of the Jewish ethnic, language and cultural values and traditions;

Protection of the constitution rights of its members and of the Jews in the country before the state, its bodies and the other public and political organizations in the country;

Counteraction against any form of fascism, totalitarism, antidemocratism, racism, anti-semitism and national chauvinism;

Interaction with all other communities and organizations in the country and abroad, which defend the principles of democracy and dignified human existence.