ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОЕБ „ШАЛОМ“DECLARATION

Организация на евреите в България „Шалом” отново е силно обезпокоена от предстоящото провеждане на Луков марш на 14 февруари 2015 г. Провеждането на такава демонстрация на неонацистки и ксенофобски идеи, с униформи, нацистки символи и запалени факли не само ще провокира прояви на омраза, етническо, религиозно и расово противопоставяне, но и създава негативен образ на България, като държава допускаща проява, която пропагандира делото на човек изповядвал нацистка идеология и активно е прилагал изпълнението на антиеврейските закони в страната ни по време на Втората световна война. В рекламния клип за събитието в сайта на организаторите на Луков марш се създават внушения, недопустими за ценностите на  демократична страна, каквато е България, а в коментарите на хората, които подкрепят събитието, присъстват призиви, характерни за времето на Третия Райх.Organization of the Jews in Bulgaria „Shalom“ is again very much concerned about the conduct of the upcoming Lukov March on February 14, 2015. Such a demonstration of Neo-Nazi and xenophobic ideas with Nazi uniforms, symbols and lit torches shall not only provoke hatred, ethnic, religious and racial confrontation, but shall also create a negative image of Bulgaria as a country that allows an event, which promotes the deed of a man who confessed Nazi ideology and actively implemented anti-Jewish laws in our country during World War II. The video clip that promotes the event on the website of the organizers of Lukov March, makes suggestions, which are ineligible  for the values ​​of a democratic country like Bulgaria, while in the comments of the people who support the event, there are calls typical of the Third Reich.

За пореден път припомняме, че генерал Христо Луков е прочут с яростните си антисемитски и пронацистки  възгледи, лидер на Българските национални легиони, една от ключовите фигури,  допринесли за присъединяването на България  към  действията на Нацистка Германия  по време на Втората световна война. Ежегодното припомняне на политическата роля на генерал Христо Луков е демонстрация и пропаганда на пронацистки и ксенофобски идеи, поругаване на паметта на милионите жертви на Холокоста и отричане на репресиите и  униженията, на които са подложени българските евреи по време на прилагането на антиеврейските закони в Царство България в периода 1941-1944 г.  Като водач на легионерите, генерал Христо Луков е един от  виновниците за тези страдания  и унижения.

Организация на евреите в България „Шалом” се противопоставя на всяка проява, която легитимира публично неонацистката идеология в България, възражда лозунги и политически програми от времето на фашизма. Провеждането на Луковмарш  е пореден  опит да се пренапише историята на Втората световна война в България.

Провеждането на Луковмарш 2015 под мотото „Традицията продължава“ е предизвикателство и провокация, защото  категорично е доказано, че няма нищо добро в продължаването на традицията на нацизма. Луковмарш е не само неприемливо събитие за българската столица, но и акт на противопоставяне на демократичните ценности на българското общество и омаловажава постиженията на  управата на София за провежданата политика на уважение, толерантност и търпимост към различията. Недопустими са и призивите на организаторите върху сгради и други обекти да правят изображения със спрей, популяризиращи събитието и образа на генерал Луков.

Ескалацията на прояви на омраза и ксенофобия в Европа и в света е предупреждение към всички нас, да бъдем бдителни, и да не допуснем популяризирането на ценностите  и идеологията на нацизма.

Изразяваме благодарност към всички институции, организации и личности,  които подкрепиха нашият протест срещу Луковмарш 2014. Днес отново призоваваме всички институции, политически партии и техните лидери, обществени организации и цялото българско общество да  изразят ясно и категорично своята непримиримост и да осъдят проявите на екстремизъм, омраза, ксенофобия и антисемитизъм, и да се противопоставят на тази недемократична проява чрез всички средства в рамките на закона.

Бъдещето на България зависи от всички нас и трябва да  го изградим заедно с мъдрост и разум, в името на добруването на Родината ни.

Организация на евреите в България „Шалом”

***

За допълнителна информация:

Пепа Илиева, ПР мениджър на ОЕБ „Шалом”

0888 26 88 41, www.shalompr.org

We remind, once again, that General Hristo Lukov is renowned for his fierce anti-Semitic and pro-Nazi views, leader of the Bulgarian National Legions, one of the key figures who helped Bulgaria to join the actions of Nazi Germany during World War II. The annual reminder of the political role of General Hristo Lukov is a demonstration and propaganda of the pro-Nazi and xenophobic ideas, desecration of the memory of millions of victims of the Holocaust, and denial of the repression and humiliation faced by the Bulgarian Jews during the implementation of the anti-Jewish laws in the Kingdom of Bulgaria in the period of 1941-1944. As leader of the Bulgarian National Legions, General Hristo Lukov is one of those responsible for these sufferings and humiliation.

Organization of the Jews in Bulgaria „Shalom“ is opposed to any manifestation that legitimizes publicly neo-Nazi ideology in Bulgaria, revives slogans and political programs from the time of fascism. The carrying out of Lukov March is another attempt to  rewrite the history of World War II in Bulgaria.

The conduct of Lukov March 2015 under the slogan „Tradition Continues“ is a challenge and a provocation because it is explicitly proven that there is nothing good in continuing the tradition of Nazism. Lukov March is not only an unacceptable event for the Bulgarian capital city, but it is an act of opposing democratic values in the Bulgarian society and belittling the achievements of Sofia city government in its policy of respect, tolerance and acceptance of differences. The calls of the organizers on buildings and other objects are unacceptable, spraying pictures to promote the event and the image of General Lukov.

Escalation of hatred and xenophobia in Europe and the world is a warning to us all to stay vigilant and to prevent the promotion of the values and the ideology of Nazism.

We express our gratitude to all institutions, organizations and individuals that supported our protest against Lukov March 2014. Today, we once again, call on all institutions, political parties and their leaders, public organizations and the entire Bulgarian society to express clearly and explicitly their intransigence and to condemn extremism, hatred, xenophobia and anti-Semitism, and to oppose to this undemocratic event by any legal means.

Bulgaria’s future depends on all of us and we have to build it together with wisdom and understanding, for the good of our country.

Organization of the Jews in Bulgaria „Shalom“