БЮЛЕТИН – ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОЕБ „ШАЛОМ“

19.11.2013, 21:36  →  В медиите    

Шалом: Нека се справим и сега като се противопоставим на омразата | | 19.11.2013 10:42 | www.cross.bg | www.cross.bg |
/КРОСС/ Организацията на евреите в България „ШАЛОМ “ излезе с декларация относно асилването на ксенофобията, расизма и крайният национализъм в българското общество. От организацията отчитат намаляването на съпротивителните сили на българското общество срещу проявите на краен национализъм и срещу опитите за възраждане на фашизма и призовават институциите да положат усилия за овладяване на напрежението, а обществото – към единение. За решаване на проблемите в България, трябва да си помогнем преди всичко сами, но значение има и международното позициониране на държавата ни, посочват още от „Шалом „.
Ето пълният текст на декларацията: Организацията на евреите в България (ОЕБ)“ШАЛОМ “ е обезпокоена от засилването на ксенофобията, расизма и крайният национализъм в българското общество. Отчитаме повишена активност при антисемитските атаки и особено в интернет. На 09.11.2013 г. демонстративно беше учредена Националистическа партия на България с програма, сходна с нацистката. Датата 9 ноември 1938 г. е известна като „Кристалната нощ“ в нацистка Германия, поставила начало на Холокоста. Това е предизвикателство към демократичните сили днес. Очевидно намаляват съпротивителните сили на българското общество срещу проявите на краен национализъм, възраждането на лозунги и политически програми от времето на фашисткото минало на страната. Тревожно е впечатлението, че при множеството протести в България, слаб е протеста срещу засилването на ксенофобията и расизма. Възраждането на българския фашизъм и опитите да се пренапише историята на Втората световна война за България се подценяват. Основните политически партии в страната не декларират ясно и позицията си по тези въпроси. Това създава допълнително напрежение в обществото и разделя нацията. Нашата организация разбира, че България днес има нужда от единение, на българските граждани, независимо от етнос и религия и ще работи за постигането на национален консенсус. Ще използваме своите възможности, в и извън страната, за подпомагането на обществените сили,които се борят за национално съгласие, срещу ксенофобията, расизма и антисемитизма. Надяваме се, че институциите на Република България ще обединят своите усилия и към преодоляване на общественото напрежение, породено и от ксенофобия, расизъм и краен национализъм. Разчитаме на работата на правоохранителните и правораздавателните органи, призвани да осигурят конституционният ред в страната. За решаване на проблемите в България, трябва да си помогнем преди всичко сами, но значение има и международното позициониране на държавата ни. Гаранция за изграждането на по-спокойна и хармонична обстановка за гражданите и хората, които живеят временно с нас е членството на страната в Европейският съюз и НАТО, балансираната политика към други европейски и азиатски страни-традиционни партньори на България. За нас са особено ценни развиващите се връзки между България и Израел които са гаранция за сигурността и просперитета и на двете страни. Радва ни положителното и обективно отношение към България на Световните еврейски организации, което беше многократно проявявано и през 2013 година – 70-та година от спасяването на българските евреи от изпращане в нацистките лагери на смъртта. Ние вярваме в жизнените сили на българското общество и българската държавност. Традиционно толерантните хора на България, от различни етноси и религии, с различни политически възгледи, са доказали, че могат да се справят с предизвикателствата на времето. Нека се справим и сега като се противопоставим на омразата.
http://www.cross.bg/bulgariya-natzionalizum-bulgarskoto-1384020.html

Евреите в България обезпокоени от ксенофобията | В декларация те призовават да се противопоставим на омразата | 19.11.2013 11:42 | www.fakti.bg | www.fakti.bg |
В декларация до медиите Организацията на евреите в България „Шалом “ посочва, че  е обезпокоена от засилването на ксенофобията, расизма и крайният национализъм в българското общество. Отчитаме повишена активност при антисемитските атаки и особено в интернет. На 09.11.2013 г. демонстративно беше учредена Националистическа партия на България с програма, сходна с нацистката. Датата 9 ноември 1938 г. е известна като „Кристалната нощ” в нацистка Германия, поставила начало на Холокоста. Това е предизвикателство към демократичните сили днес, подчертават от Шалом . Очевидно намаляват съпротивителните сили на българското общество срещу проявите на краен национализъм, възраждането на лозунги и политически програми от времето на фашисткото минало на страната, констатират от организацията. В декларацията се посочва още, че основните политически партии в страната не декларират ясно и позицията си по тези въпроси. Това създава допълнително напрежение в обществото и разделя нацията. Нашата организация разбира, че България днес има нужда от единение, на българските граждани, независимо от етнос и религия и ще работи за постигането на национален консенсус. Ще използваме своите възможности, в и извън страната, за подпомагането на обществените сили, които се борят за национално съгласие, срещу ксенофобията, расизма и антисемитизма, призовават от „Шалом „.   Нека се справим и сега, като се противопоставим на омразата.
http://fakti.bg/bulgaria/81877-evreite-v-balgaria-obezpokoeni-ot-ksenofobiata

Шалом: Намаляват съпротивителните сили на българското общество срещу проявите на краен национализъм | | 19.11.2013 11:56 | www.gustonews.bg | Новини |
Организациятана евреите в България (ОЕБ)“ШАЛОМ „е обезпокоена от засилванетона ксенофобията, расизма и крайниятнационализъм в българското общество.Отчитаме повишенаактивност при антисемитските атаки иособено в интернет.На 09.11.2013 г. демонстративнобеше учредена Националистическа партияна България с програма, сходна снацистката. Датата 9 ноември 1938 г. еизвестна като „Кристалната нощ” внацистка Германия, поставила начало наХолокоста. Това е предизвикателствокъм демократичните сили днес. Очевиднонамаляват съпротивителните сили набългарското общество срещупроявите на краен национализъм,възраждането на лозунги и политическипрограми от времето на фашисткото миналона страната. Тревожное впечатлението, че при множествотопротести в България, слаб е протестасрещу засилването на ксенофобията ирасизма. Възраждането на българскияфашизъм и опитите да се пренапишеисторията на Втората световна война заБългария се подценяват. Основнитеполитически партии в страната недекларират ясно и позициятаси по тези въпроси. Това създавадопълнително напрежение в обществотои разделя нацията. Нашатаорганизация разбира, че България днесима нужда от единение, набългарските граждани, независимо отетнос и религия и ще работи за постиганетона национален консенсус. Ще използвамесвоите възможности, в и извънстраната, за подпомагането на общественитесили,които се борят за националносъгласие, срещу ксенофобията, расизмаи антисемитизма. Надявамесе, че институциите на Република Българияще обединят своите усилия икъм преодоляване на общественотонапрежение, породено и от ксенофобия,расизъм и краен национализъм. Разчитамена работата на правоохранителнитеи правораздавателните органи, призванида осигурят конституционният ред встраната. Зарешаване на проблемите в България,трябва да си помогнем преди всичкосами, но значение има и международнотопозициониране на държавата ни. Гаранцияза изграждането на по-спокойна ихармонична обстановка за гражданите ихората, които живеят временно с нас ечленството на страната в Европейскиятсъюз и НАТО, балансираната политика къмдруги европейски и азиатскистрани-традиционни партньори на България.За нас са особено ценни развиващитесе връзки между България и Израел коитоса гаранция за сигурносттаи просперитета и на двете страни. Радвани положителното и обективноотношение към България на Световнитееврейски организации, което бешемногократно проявявано и през 2013 година– 70-та година от спасяването на българскитеевреи от изпращане в нацистките лагерина смъртта. Ниевярваме в жизнените сили на българскотообщество и българската държавност.Традиционно толерантните хора наБългария, от различни етноси ирелигии, с различни политически възгледи,са доказали, че могат да се справятс предизвикателствата на времето. Некасе справим и сега като се противопоставимна омразата. Източник: Организацияна евреите в България „ШАЛОМ
http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=31721&FCID=FCa2a7b71504412c1721ca3eede6d017e9

ДЕКЛАРАЦИЯ от Организацията на евреите в България ШАЛОМ | | 19.11.2013 11:00 | www.ndt1.com | Новини |
Организацията на евреите в България „ШАЛОМ “ е обезпокоена от засилването наксенофобията, расизма и крайният национализъм в българското общество. Отчитамеповишена активност при антисемитските атаки и особено в интернет. На 09.11.2013 г. демонстративно беше учредена Националистическа партия наБългария с програма, сходна с нацистката. Датата 9 ноември 1938 г. еизвестна като „Кристалната нощ” в нацистка Германия, поставила начало наХолокоста. Това е предизвикателство към демократичните сили днес.Очевидно намаляват съпротивителните сили на българското общество срещупроявите на краен национализъм, възраждането на лозунги и политическипрограми от времето на фашисткото минало на страната.Тревожно е впечатлението, че при множеството протести в България, слабе протестасрещу засилването на ксенофобията и расизма. Възраждането на българскияфашизъм и опитите да се пренапише историята на Втората световна война заБългария се подценяват.Основните политически партии в страната не декларират ясно и позицията сипо тези въпроси. Това създава допълнително напрежение в обществото иразделя нацията.Нашата организация разбира, че България днес има нужда от единение, набългарските граждани, независимо от етнос и религия и ще работи за постиганетона национален консенсус. Ще използваме своите възможности, в и извънстраната, за подпомагането на обществените сили,които се борят занационално съгласие, срещу ксенофобията, расизма и антисемитизма.Надяваме се, че институциите на Република България ще обединят своитеусилия и към преодоляване на общественото напрежение, породено и от ксенофобия,расизъм и краен национализъм. Разчитаме на работата на правоохранителните иправораздавателните органи, призвани да осигурят конституционният ред встраната.За решаване на проблемите в България, трябва да си помогнем преди всичкосами, но значение има и международното позициониране на държавата ни.Гаранция за изграждането на по-спокойна и хармонична обстановка загражданите и хората, които живеят временно с нас е членството настраната в Европейскиятсъюз и НАТО, балансираната политика към други европейски и азиатскистрани-традиционни партньори на България. За нас са особено ценни развиващитесе връзки между България и Израел които са гаранция за сигурността ипросперитета и на двете страни. Радва ни положителното и обективноотношение към България на Световните еврейски организации, което бешемногократно проявявано и през 2013 година – 70-та година от спасяването набългарските евреи от изпращане в нацистките лагери на смъртта.Ние вярваме в жизнените сили на българското общество и българската държавност.Традиционно толерантните хора на България, от различни етноси и религии, сразлични политически възгледи, са доказали, че могат да се справят спредизвикателствата на времето.Нека се справим и сега като се противопоставим на омразата.19.11.2013г.СофияОрганизация на евреите в България „ШАЛОМ
http://ndt1.com/article.php/20131119110033787

Еврейската общност призова партиите и граждани да се разграничат от ксенофобията | | 19.11.2013 12:56 | www.gramophon.com | Новини | (http://www.dnevnik.bg/)
Организацията на евреите в България „Шалом “ е обезпокоена от засилването на ксенофобията, расизма и крайният национализъм в българското общество. В писмо до медиите от организацията отбеляза повишена активност при антисемитските атаки и особено в интернет.  Очевидно намаляват съпротивителните сили на българското общество срещу проявите на краен национализъм, възраждането на лозунги и политически програми от времето на фашисткото минало на страната, отбелязват от организацията. И…
http://gramophon.com/новини/2013/11/19/еврейската-общност-призова-партиите-и-граждани-да-се-разграничат-от-ксенофобията.html

Организацията на евреите в България обезпокоена от ксенофобията в България | | 19.11.2013 11:23 | www.gramophon.com | Новини | (http://www.mediapool.bg/)
Организацията на евреите в България „Шалом “ е обезпокоена от засилването на ксенофобията, расизма и крайният национализъм в българското общество. Това се посочва в позиция на организацията.   Отчитаме повишена активност при антисемитските атаки и особено в интернет. Очевидно намаляват съпротивителните сили на българското общество срещу проявите на краен национализъм, възраждането на лозунги и политически програми от времето на фашисткото минало на страната, посочват от „Шалом „.   Основните политически партии в страната не декларират ясно и позицията си по тези въпроси. Това създава допълнително напрежение в обществото и разделя нацията, пишат още от организацията.
http://gramophon.com/новини/2013/11/19/организацията-на-евреите-в-българия-обезпокоена-от-ксенофобията-в-българия.html

Шалом притеснени от засилването на ксенофобията | | 19.11.2013 10:43 | www.gramophon.com | Новини | (http://news.ibox.bg/)
Традиционно толерантните хора на България
http://gramophon.com/новини/2013/11/19/шалом-притеснени-от-засилването-на-ксенофобията.html

Шалом: Нека се справим и сега като се противопоставим на омразата | | 19.11.2013 11:14 | www.grama.bg | Новини |
Организацията на евреите в България „ШАЛОМ “ излезе с декларация относно засилването на ксенофобията, расизма и крайният национализъм в българското общество. От организацията отчитат намаляването на съпротивителните сили на българското общество срещу проявите на краен национализъм и срещу опитите за възраждане на фашизма и призовават институциите да положат усилия за овладяване на напрежението, а обществото – към единение. За решаване на проблемите в България, трябва да си помогнем преди всичко сами, но значение има и международното позициониране на държавата ни, посочват още от „Шалом “. Ето пълният текст на декларацията: Организацията на евреите в България (ОЕБ)“ШАЛОМ “ е обезпокоена от засилването на ксенофобията, расизма и крайният национализъм в българското общество. Отчитаме повишена активност при антисемитските атаки и особено в интернет. На 09.11.2013 г. демонстративно беше учредена Националистическа партия на България с програма, сходна с нацистката. Датата 9 ноември 1938 г. е известна като „Кристалната нощ“ в нацистка Германия, поставила начало на Холокоста. Това е предизвикателство към демократичните сили днес. Очевидно намаляват съпротивителните сили на българското общество срещу проявите на краен национализъм, възраждането на лозунги и политически програми от времето на фашисткото минало на страната. Тревожно е впечатлението, че при множеството протести в България, слаб е протеста срещу засилването на ксенофобията и расизма. Възраждането на българския фашизъм и опитите да се пренапише историята на Втората световна война за България се подценяват. Основните политически партии в страната не декларират ясно и позицията си по тези въпроси. Това създава допълнително напрежение в обществото и разделя нацията. Нашата организация разбира, че България днес има нужда от единение, на българските граждани, независимо от етнос и религия и ще работи за постигането на национален консенсус. Ще използваме своите възможности, в и извън страната, за подпомагането на обществените сили,които се борят за национално съгласие, срещу ксенофобията, расизма и антисемитизма. Надяваме се, че институциите на Република България ще обединят своите усилия и към преодоляване на общественото напрежение, породено и от ксенофобия, расизъм и краен национализъм. Разчитаме на работата на правоохранителните и правораздавателните органи, призвани да осигурят конституционният ред в страната. За решаване на проблемите в България, трябва да си помогнем преди всичко сами, но значение има и международното позициониране на държавата ни. Гаранция за изграждането на по-спокойна и хармонична обстановка за гражданите и хората, които живеят временно с нас е членството на страната в Европейският съюз и НАТО, балансираната политика към други европейски и азиатски страни-традиционни партньори на България. За нас са особено ценни развиващите се връзки между България и Израел които са гаранция за сигурността и просперитета и на двете страни. Радва ни положителното и обективно отношение към България на Световните еврейски организации, което беше многократно проявявано и през 2013 година – 70-та година от спасяването на българските евреи от изпращане в нацистките лагери на смъртта. Ние вярваме в жизнените сили на българското общество и българската държавност. Традиционно толерантните хора на България, от различни етноси и религии, с различни политически възгледи, са доказали, че могат да се справят с предизвикателствата на времето. Нека се справим и сега като се противопоставим на омразата.
http://grama.bg/%d1%88%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bc-%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bc-%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80/

Евреите обезпокоени от нарастващата ксенофобия у нас | | 19.11.2013 10:59 | www.bgdnes.bg | Новини |
Организацията на евреите в България (ОЕБ)“Шалом “ е обезпокоена от засилването на ксенофобията, расизма и крайният национализъм в българското общество. В декларация, изпратена до медиите от „Шалом “ споделят, че отчитат повишена активност при антисемитските атаки и особено в интернет. „На 09.11.2013 г. демонстративно беше учредена Националистическа партия на България с програма, сходна с нацистката. Датата 9 ноември 1938 г. е известна като „Кристалната нощ“ в нацистка Германия, поставила начало на Холокоста. Това е предизвикателство към демократичните сили днес. Очевидно намаляват съпротивителните сили на българското общество срещу проявите на краен национализъм, възраждането на лозунги и политически програми от времето на фашисткото минало на страната. Тревожно е впечатлението, че при множеството протести в България, слаб е протеста срещу засилването на ксенофобията и расизма. Възраждането на българския фашизъм и опитите да се пренапише историята на Втората световна война за България се подценяват. Основните политически партии в страната не декларират ясно и позицията си по тези въпроси. Това създава допълнително напрежение в обществото и разделя нацията. Нашата организация разбира, че България днес има нужда от единение, на българските граждани, независимо от етнос и религия и ще работи за постигането на национален консенсус. Ще използваме своите възможности, в и извън страната, за подпомагането на обществените сили,които се борят за национално съгласие, срещу ксенофобията, расизма и антисемитизма. Надяваме се, че институциите на Република България ще обединят своите усилия и към преодоляване на общественото напрежение, породено и от ксенофобия, расизъм и краен национализъм. Разчитаме на работата на правоохранителните и правораздавателните органи, призвани да осигурят конституционният ред в страната. За решаване на проблемите в България, трябва да си помогнем преди всичко сами, но значение има и международното позициониране на държавата ни. Гаранция за изграждането на по-спокойна и хармонична обстановка за гражданите и хората, които живеят временно с нас е членството на страната в Европейският съюз и НАТО, балансираната политика към други европейски и азиатски страни-традиционни партньори на България. За нас са особено ценни развиващите се връзки между България и Израел които са гаранция за сигурността и просперитета и на двете страни. Радва ни положителното и обективно отношение към България на Световните еврейски организации, което беше многократно проявявано и през 2013 година – 70-та година от спасяването на българските евреи от изпращане в нацистките лагери на смъртта. Ние вярваме в жизнените сили на българското общество и българската държавност. Традиционно толерантните хора на България, от различни етноси и религии, с различни политически възгледи, са доказали, че могат да се справят с предизвикателствата на времето. Нека се справим и сега като се противопоставим на омразата“, призовават от „Шалом „.
http://www.bgdnes.bg/Article.asp?Id=2458677

Евреите в България обезпокоени от ксенофобията | | 19.11.2013 11:42 | dir.bg | Новини | Fakti.bg
В декларация до медиите Организацията на евреите в България “Шалом “ посочва, че  е обезпокоена от засилването на ксенофобията, расизма и крайният национализъм в българското общество. Отчитаме повишена активност при антисемитските атаки и особено в интернет. На 09.11.2013 г.
http://novini.dir.bg/news.php?id=15551783

Шалом притеснени от засилването на ксенофобията | | 19.11.2013 10:43 | dir.bg | Новини | News Bg
Традиционно толерантните хора на България Организацията на евреите в България “Шалом “ е обезпокоена от засилването на ксенофобията, расизма и крайният национализъм в българското общество. Те отчитат повишена активност при антисемитските атаки и особено в интернет. „На 09.11.2013 г. демонстративно беше учредена Националистическа партия на България с програма, сходна с нацистката. Датата 9 ноември 1938 г.
http://novini.dir.bg/news.php?id=15550891

Шалом: Нека се справим и сега като се противопоставим на омразата | | 19.11.2013 10:42 | dir.bg | Новини | Агенция КРОСС
/КРОСС/ Организацията на евреите в България “ШАЛОМ “ излезе с декларация относно асилването на ксенофобията, расизма и крайният национализъм в българското общество. От организацията отчитат намаляването на съпротивителните сили на българското общество срещу проявите на краен национализъм и срещу опитите за възраждане на фашизма и призовават институциите да положат усилия за овладяване на напрежението, а обществото – към единение. За решаване на проблемите в България, трябва да си помогнем преди всичко сами, но значение има и международното позициониране на държавата ни, посочват още от “Шалом “. Ето пълният текст на декларацията: Организацията на евреите в България (ОЕБ)“ШАЛОМ “ е обезпокоена от засилването на ксенофобията, расизма и крайният национализъм в българското общество. Отчитаме повишена активност при антисемитските атаки и особено в интернет. На 09.11.2013 г. демонстративно беше учредена Националистическа партия на България с програма, сходна с нацистката. Датата 9 ноември 1938 г. е известна като «Кристалната нощ“ в нацистка Германия, поставила начало на Холокоста. Това е предизвикателство към демократичните сили днес. Очевидно намаляват съпротивителните сили на българското общество срещу проявите на краен национализъм, възраждането на лозунги и политически програми от времето на фашисткото минало на страната. Тревожно е впечатлението, че при множеството протести в България, слаб е протеста срещу засилването на ксенофобията и расизма. Възраждането на българския фашизъм и опитите да се пренапише историята на Втората световна война за България се подценяват. Основните политически партии в страната не декларират ясно и позицията си по тези въпроси. Това създава допълнително напрежение в обществото и разделя нацията. Нашата организация разбира, че България днес има нужда от единение, на българските граждани, независимо от етнос и религия и ще работи за постигането на национален консенсус. Ще използваме своите възможности, в и извън страната, за подпомагането на обществените сили,които се борят за национално съгласие, срещу ксенофобията, расизма и антисемитизма. Надяваме се, че институциите на Република България ще обединят своите усилия и към преодоляване на общественото напрежение, породено и от ксенофобия, расизъм и краен национализъм. Разчитаме на работата на правоохранителните и правораздавателните органи, призвани да осигурят конституционният ред в страната. За решаване на проблемите в България, трябва да си помогнем преди всичко сами, но значение има и международното позициониране на държавата ни. Гаранция за изграждането на по-спокойна и хармонична обстановка за гражданите и хората, които живеят временно с нас е членството на страната в Европейският съюз и НАТО, балансираната политика към други европейски и азиатски страни-традиционни партньори на България. За нас са особено ценни развиващите се връзки между България и Израел които са гаранция за сигурността и просперитета и на двете страни. Радва ни положителното и обективно отношение към България на Световните еврейски организации, което беше многократно проявявано и през 2013 година – 70-та година от спасяването на българските евреи от изпращане в нацистките лагери на смъртта. Ние вярваме в жизнените сили на българското общество и българската държавност. Традиционно толерантните хора на България, от различни етноси и религии, с различни политически възгледи, са доказали, че могат да се справят с предизвикателствата на времето. Нека се справим и сега като се противопоставим на омразата.
http://novini.dir.bg/news.php?id=15550956

Шалом: Нека се противопоставим на омразата | | 19.11.2013 10:29 | dir.bg | Новини | БГНЕС
Организацията на евреите в България (ОЕБ)“Шалом “е обезпокоена от засилването на ксенофобията, расизма и крайният национализъм в българското общество. Организацията на евреите в България (ОЕБ)“Шалом “е обезпокоена от засилването на ксенофобията, расизма и крайният национализъм в българското общество. В декларация от организацията заявяват, че отчитат повишенаактивност при антисемитските атаки и особено в интернет.“На 09.11.2013 г. демонстративно беше учредена Националистическа партия на България с програма, сходна с нацистката. Датата 9 ноември 1938 г. е известна като“Кристалната нощ“в нацистка Германия, поставила начало на Холокоста. Това е предизвикателство към демократичните сили днес. Очевидно намаляват съпротивителните сили на българското общество срещу проявите на краен национализъм, възраждането на лозунги и политически програми от времето на фашисткото минало на страната. Тревожно е впечатлението, че при множеството протести в България, слаб е протеста срещу засилването на ксенофобията и расизма. Възраждането на българския фашизъм и опитите да се пренапише историята на Втората световна война за България се подценяват“,заявяват от“Шалом “.В декларацията се заявява, че основните политически партии в България не декларират ясно и позицията си по тези въпроси, което създава допълнително напрежение в обществото и разделя нацията.“Нашата организация разбира, че България днес има нужда от единение, на българските граждани, независимо от етнос и религия и ще работи за постигането на националенконсенсус. Ще използваме своите възможности, в и извън страната, за подпомагането на обществените сили,които се борят за национално съгласие, срещу ксенофобията, расизма и антисемитизма. Надяваме се, че институциите на Република България ще обединят своите усилия и към преодоляване на общественото напрежение, породено и от ксенофобия, расизъм и краен национализъм. Разчитаме на работата на правоохранителните и правораздавателните органи, призвани да осигурят конституционният ред в страната. За решаване на проблемите в България, трябва да си помогнем преди всичкосами, но значение има и международното позициониране на държавата ни“,заявяват от“Шалом “.В декларацията на Организацията на евреите в България се казва още:“Гаранция за изграждането на по-спокойна и хармонична обстановка за гражданите и хората, които живеят временно с нас е членството на страната в Европейският съюз и НАТО, балансираната политика към други европейски и азиатски страни-традиционни партньори на България. За нас са особено ценни развиващите се връзки между Българияи Израел които са гаранция за сигурността и просперитета и на двете страни. Радва ни положителното и обективно отношение към България на Световните еврейски организации, което беше многократно проявявано и през 2013 година – 70-та година от спасяването на българските евреи от изпращане в нацистките лагери на смъртта. Ние вярваме в жизнените сили на българското общество и българската държавност. Традиционно толерантните хора на България, от различни етноси и религии, с различни политически възгледи, са доказали, че могат да се справят с предизвикателствата на времето. Нека се справим и сега като се противопоставим на омразата“. /БГНЕС
http://novini.dir.bg/2013/11/19/news15550938.html

Организацията на евреите в България обезпокоена от ксенофобията в България | | 19.11.2013 11:23 | mediapool.bg | Новини |
Организацията на евреите в България „Шалом “ е обезпокоена от засилването на ксенофобията, расизма и крайният национализъм в българското общество. Това се посочва в позиция на организацията. Отчитаме повишена активност при антисемитските атаки и особено в интернет. Очевидно намаляват съпротивителните сили на българското общество срещу проявите на краен национализъм, възраждането на лозунги и политически програми от времето на фашисткото минало на страната, посочват от „Шалом „. Основните политически партии в страната не декларират ясно и позицията си по тези въпроси. Това създава допълнително напрежение в обществото и разделя нацията, пишат още от организацията.
http://www.mediapool.bg/organizatsiyata-na-evreite-v-bulgaria-obezpokoena-ot-ksenofobiyata-v-bulgaria-news213695.html

От „Шалом“ са опасяват от засилващата се ксенофобия в България | | 19.11.2013 10:58 | news.data.bg | Новини |
Организацията на евреите в България „Шалом “ е обезпокоена от засилването на ксенофобията, расизма и крайният национализъм в българското общество. Те отчитат повишена активност при антисемитските атаки и особено в интернет, пишат от организацията в декларация до медиите. „На 09.11.2013 г. демонстративно беше учредена Националистическа партия на България с програма, сходна с нацистката. Датата 9 ноември 1938 г. е известна като „Кристалната нощ“ в нацистка Германия, поставила начало на Холокоста. Това е предизвикателство към демократичните сили днес“. Според еврейската организация тревожно е впечатлението, че при множеството протести в България, протестът срещу засилването на ксенофобията и расизма е слаб. От Шалом ще използват своите възможности, в и извън страната, за подпомагането на обществените сили, които се борят за национално съгласие, срещу ксенофобията, расизма и антисемитизма. Те се надяват, че институциите в България ще обединят своите усилия и към преодоляване на общественото напрежение, породено и от ксенофобия, расизъм и краен национализъм. „Разчитаме на работата на правоохранителните и правораздавателните органи, призвани да осигурят конституционният ред в страната.“ Традиционно толерантните хора на България, от различни етноси и религии, с различни политически възгледи, са доказали, че могат да се справят с предизвикателствата на времето, отбеляза еврейската организация.
http://news.data.bg/2/bulgaria/532380/%d0%be%d1%82-%d1%88%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bc-%d1%81%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%84%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f

Шалом притеснени от засилването на ксенофобията | | 19.11.2013 10:42 | news.ibox.bg | Новини |
Организацията на евреите в България „Шалом “ е обезпокоена от засилването на ксенофобията, расизма и крайният национализъм в българското общество. Те отчитат повишена активност при антисемитските атаки и особено в интернет. „На 09.11.2013 г. демонстративно беше учредена Националистическа партия на България с програма, сходна с нацистката. Датата 9 ноември 1938 г. е известна като „Кристалната нощ“ в нацистка Германия, поставила начало на Холокоста. Това е предизвикателство към демократичните сили днес“, пишат от Шалом . Според еврейската организация тревожно е впечатлението, че при множеството протести в България, протестът срещу засилването на ксенофобията и расизма е слаб. От Шалом ще използват своите възможности, в и извън страната, за подпомагането на обществените сили,които се борят за национално съгласие, срещу ксенофобията, расизма и антисемитизма. Те се надяват, че институциите в България ще обединят своите усилия и към преодоляване на общественото напрежение, породено и от ксенофобия, расизъм и краен национализъм. „Разчитаме на работата на правоохранителните и правораздавателните органи, призвани да осигурят конституционният ред в страната.“ Традиционно толерантните хора на България, от различни етноси и религии, с различни политически възгледи, са доказали, че могат да се справят с предизвикателствата на времето, отбеляза еврейската организация.
http://news.ibox.bg/news/id_1876523733

Евреите в България обезпокоени от засилването на ксенофобията | | 19.11.2013 11:20 | news.myvidin.com | Новини | източник :Actualno
Организацията на евреите в България (ОЕБ) „Шалом “ е обезпокоена от засилването на ксенофобията, расизма и крайният национализъм в българското общество. В декларация, изпратена до медиите от „Шалом “ споделят, че отчитат повишена активност при антисемитските атаки и особено в интернет. „На 09.11.2013 г. демонстративно беше учредена Националистическа партия на България с програма, сходна с нацистката. Датата 9 ноември 1938 г. е известна като Кристалната нощ в нацистка Германия, поставила начало на Холокоста. Това е предизвикателство към демократичните сили днес. Очевидно намаляват съпротивителните сили на българското общество срещу проявите на краен национализъм, възраждането на лозунги и политически програми от времето на фашисткото минало на страната. Тревожно е впечатлението, че при множеството протести в България, слаб е протеста срещу засилването на ксенофобията и расизма. Възраждането на българския фашизъм и опитите да се пренапише историята на Втората световна война за България се подценяват. Основните политически партии в страната не декларират ясно и позицията си по тези въпроси. Това създава допълнително напрежение в обществото и разделя нацията. Нашата организация разбира, че България днес има нужда от единение, на българските граждани, независимо от етнос и религия и ще работи за постигането на национален консенсус. Ще използваме своите възможности, в и извън страната, за подпомагането на обществените сили,които се борят за национално съгласие, срещу ксенофобията, расизма и антисемитизма. Надяваме се, че институциите на Република България ще обединят своите усилия и към преодоляване на общественото напрежение, породено и от ксенофобия, расизъм и краен национализъм. Разчитаме на работата на правоохранителните и правораздавателните органи, призвани да осигурят конституционният ред в страната. За решаване на проблемите в България, трябва да си помогнем преди всичко сами, но значение има и международното позициониране на държавата ни. Гаранция за изграждането на по-спокойна и хармонична обстановка за гражданите и хората, които живеят временно с нас е членството на страната в Европейският съюз и НАТО, балансираната политика към други европейски и азиатски страни-традиционни партньори на България. За нас са особено ценни развиващите се връзки между България и Израел които са гаранция за сигурността и просперитета и на двете страни. Радва ни положителното и обективно отношение към България на Световните еврейски организации, което беше многократно проявявано и през 2013 година 70-та година от спасяването на българските евреи от изпращане в нацистките лагери на смъртта. Ние вярваме в жизнените сили на българското общество и българската държавност. Традиционно толерантните хора на България, от различни етноси и религии, с различни политически възгледи, са доказали, че могат да се справят с предизвикателствата на времето. Нека се справим и сега като се противопоставим на омразата“, призовават от „Шалом „. Сподели: Facebook    Svejo
http://news.myvidin.com/about-133753.html

Декларация от организацията на евреите в България ШАЛОМ | | 19.11.2013 11:25 | www.19min.bg | Новини |
Организацията на евреите в България (ОЕБ)“ШАЛОМ “ е обезпокоена от засилването на ксенофобията, расизма и крайният национализъм в българското общество. Отчитаме повишена активност при антисемитските атаки и особено в интернет. На 09.11.2013 г. демонстративно беше учредена Националистическа партия на България с програма, сходна с нацистката. Датата 9 ноември 1938 г. е известна като „Кристалната нощ” в нацистка Германия, поставила начало на Холокоста. Това е предизвикателство към демократичните сили днес. Очевидно намаляват съпротивителните сили на българското общество срещу проявите на краен национализъм, възраждането на лозунги и политически програми от времето на фашисткото минало на страната. Тревожно е впечатлението, че при множеството протести в България, слаб е протеста срещу засилването на ксенофобията и расизма. Възраждането на българския фашизъм и опитите да се пренапише историята на Втората световна война за България се подценяват. Основните политически партии в страната не декларират ясно и позицията си по тези въпроси. Това създава допълнително напрежение в обществото и разделя нацията. Нашата организация разбира, че България днес има нужда от единение, на българските граждани, независимо от етнос и религия и ще работи за постигането на национален консенсус. Ще използваме своите възможности, в и извън страната, за подпомагането на обществените сили,които се борят за национално съгласие, срещу ксенофобията, расизма и антисемитизма. Надяваме се, че институциите на Република България ще обединят своите усилия и към преодоляване на общественото напрежение, породено и от ксенофобия, расизъм и краен национализъм. Разчитаме на работата на правоохранителните и правораздавателните органи, призвани да осигурят конституционният ред в страната. За решаване на проблемите в България, трябва да си помогнем преди всичко сами, но значение има и международното позициониране на държавата ни. Гаранция за изграждането на по-спокойна и хармонична обстановка за гражданите и хората, които живеят временно с нас е членството на страната в Европейският съюз и НАТО, балансираната политика към други европейски и азиатски страни-традиционни партньори на България. За нас са особено ценни развиващите се връзки между България и Израел които са гаранция за сигурността и просперитета и на двете страни. Радва ни положителното и обективно отношение към България на Световните еврейски организации, което беше многократно проявявано и през 2013 година – 70-та година от спасяването на българските евреи от изпращане в нацистките лагери на смъртта. Ние вярваме в жизнените сили на българското общество и българската държавност. Традиционно толерантните хора на България, от различни етноси и религии, с различни политически възгледи, са доказали, че могат да се справят с предизвикателствата на времето. Нека се справим и сега като се противопоставим на омразата.
http://www.19min.bg/news/8/49761.html

Евреите в България обезпокоени от засилването на ксенофобията | | 19.11.2013 11:15 | www.actualno.com | Новини | Редактор: Яна Баярова
Организацията на евреите в България (ОЕБ) „Шалом “ е обезпокоена от засилването на ксенофобията, расизма и крайният национализъм в българското общество. В декларация, изпратена до медиите от „Шалом “ споделят, че отчитат повишена активност при антисемитските атаки и особено в интернет. „На 09.11.2013 г. демонстративно беше учредена Националистическа партия на България с програма, сходна с нацистката. Датата 9 ноември 1938 г. е известна като „Кристалната нощ” в нацистка Германия, поставила начало на Холокоста. Това е предизвикателство към демократичните сили днес. Очевидно намаляват съпротивителните сили на българското общество срещу проявите на краен национализъм, възраждането на лозунги и политически програми от времето на фашисткото минало на страната. Тревожно е впечатлението, че при множеството протести в България, слаб е протеста срещу засилването на ксенофобията и расизма. Възраждането на българския фашизъм и опитите да се пренапише историята на Втората световна война за България се подценяват. Основните политически партии в страната не декларират ясно и позицията си по тези въпроси. Това създава допълнително напрежение в обществото и разделя нацията. Нашата организация разбира, че България днес има нужда от единение, на българските граждани, независимо от етнос и религия и ще работи за постигането на национален консенсус. Ще използваме своите възможности, в и извън страната, за подпомагането на обществените сили,които се борят за национално съгласие, срещу ксенофобията, расизма и антисемитизма. Надяваме се, че институциите на Република България ще обединят своите усилия и към преодоляване на общественото напрежение, породено и от ксенофобия, расизъм и краен национализъм. Разчитаме на работата на правоохранителните и правораздавателните органи, призвани да осигурят конституционният ред в страната. За решаване на проблемите в България, трябва да си помогнем преди всичко сами, но значение има и международното позициониране на държавата ни. Гаранция за изграждането на по-спокойна и хармонична обстановка за гражданите и хората, които живеят временно с нас е членството на страната в Европейският съюз и НАТО, балансираната политика към други европейски и азиатски страни-традиционни партньори на България. За нас са особено ценни развиващите се връзки между България и Израел които са гаранция за сигурността и просперитета и на двете страни. Радва ни положителното и обективно отношение към България на Световните еврейски организации, което беше многократно проявявано и през 2013 година – 70-та година от спасяването на българските евреи от изпращане в нацистките лагери на смъртта. Ние вярваме в жизнените сили на българското общество и българската държавност. Традиционно толерантните хора на България, от различни етноси и религии, с различни политически възгледи, са доказали, че могат да се справят с предизвикателствата на времето. Нека се справим и сега като се противопоставим на омразата“, призовават от „Шалом „.
http://society.actualno.com/Evreite-v-Bylgarija-obezpokoeni-ot-zasilvaneto-na-ksenofobijata-news_6319.html

Еврейската общност призова партиите и граждани да се разграничат от ксенофобията | | 19.11.2013 12:59 | www.dnevnik.bg | Новини | От Дневник
Организацията на евреите в България „Шалом “ е обезпокоена от засилването на ксенофобията, расизма и крайният национализъм в българското общество. В писмо до медиите от организацията отбеляза повишена активност при антисемитските атаки и особено в интернет.  Очевидно намаляват съпротивителните сили на българското общество срещу проявите на краен национализъм, възраждането на лозунги и политически програми от времето на фашисткото минало на страната, отбелязват от организацията. И определят като тревожно впечатлението, че при множеството протести в България, слаб е протеста срещу засилването на ксенофобията и расизма. На похода срещу ксенофобията и расизма в неделя в София се събраха няколкостотин човека – значително по-малко от участниците в антиправителствените протести в последните дни. „На 09.11.2013 г. демонстративно беше учредена Националистическа партия на България с програма, сходна с нацистката. Датата 9 ноември 1938 г. е известна като „Кристалната нощ“ в нацистка Германия, поставила начало на Холокоста. Това е предизвикателство към демократичните сили днес“, смятат още от „Шалом „. И допълват, че възраждането на българския фашизъм и опитите да се пренапише историята на Втората световна война за България се подценяват. „Основните политически партии в страната не декларират ясно и позицията си по тези въпроси. Това създава допълнително напрежение в обществото и разделя нацията“, смятат оттам. Нашата организация разбира, че България днес има нужда от единение на българските граждани, независимо от етнос и религия и ще работи за постигането на национален консенсус. Ще използваме своите възможности, в и извън страната, за подпомагането на обществените сили,които се борят за национално съгласие, срещу ксенофобията, расизма и антисемитизма, гласи позицията на еврейската общност. „Надяваме се, че институциите на Република България ще обединят своите усилия и към преодоляване на общественото напрежение, породено и от ксенофобия, расизъм и краен национализъм. Разчитаме на работата на правоохранителните и правораздавателните органи, призвани да осигурят конституционният ред в страната“. Декларират още, че вярват в жизнените сили на българското общество и българската държавност. „Традиционно толерантните хора на България, от различни етноси и религии, с различни политически възгледи, са доказали, че могат да се справят с предизвикателствата на времето. Нека се справим и сега като се противопоставим на омразата“.
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/11/19/2185540_evreiskata_obshtnost_prizova_partiite_i_grajdani_da_se/

От „Шалом“ са опасяват от засилващата се ксенофобия в България | | 19.11.2013 10:58 | www.novini.bg | Новини |
Организацията на евреите в България „Шалом “ е обезпокоена от засилването на ксенофобията, расизма и крайният национализъм в българското общество. Те отчитат повишена активност при антисемитските атаки и особено в интернет, пишат от организацията в декларация до медиите. „На 09.11.2013 г. демонстративно беше учредена Националистическа партия на България с програма, сходна с нацистката. Датата 9 ноември 1938 г. е известна като „Кристалната нощ“ в нацистка Германия, поставила начало на Холокоста. Това е предизвикателство към демократичните сили днес“. Според еврейската организация тревожно е впечатлението, че при множеството протести в България, протестът срещу засилването на ксенофобията и расизма е слаб. От Шалом ще използват своите възможности, в и извън страната, за подпомагането на обществените сили, които се борят за национално съгласие, срещу ксенофобията, расизма и антисемитизма. Те се надяват, че институциите в България ще обединят своите усилия и към преодоляване на общественото напрежение, породено и от ксенофобия, расизъм и краен национализъм. „Разчитаме на работата на правоохранителните и правораздавателните органи, призвани да осигурят конституционният ред в страната.“ Традиционно толерантните хора на България, от различни етноси и религии, с различни политически възгледи, са доказали, че могат да се справят с предизвикателствата на времето, отбеляза еврейската организация.
http://www.novini.bg/news/166929-от-quot;шалом-quot;-са-опасяват-от-засилващата-се-ксенофобия-в-българия.html

Шалом: Засилват се ксенофобията, расизмът и крайният национализъм в българското общество | | 19.11.2013 12:13 | www.glasove.com | ?????? |
От Шалом ще използват своите възможности, в и извън страната, за подпомагането на обществените сили, които се борят за национално съгласие, срещу ксенофобията, расизма и антисемитизма. Те се надяват, че институциите в България ще обединят своите усилия и към преодоляване на общественото напрежение, породено и от ксенофобия, расизъм и краен национализъм. „Разчитаме на работата на правоохранителните и правораздавателните органи, призвани да осигурят конституционният ред в страната“. Традиционно толерантните хора на България, от различни етноси и религии, с различни политически възгледи, са доказали, че могат да се справят с предизвикателствата на времето, отбеляза еврейската организация. Основните политически партии в страната обаче не декларират ясно позицията си по тези въпроси. Това създава допълнително напрежение в обществото и разделя нацията. „Ние вярваме в жизнените сили на българското общество и българската държавност. Традиционно толерантните хора на България, от различни етноси и религии, с различни политически възгледи, са доказали, че могат да се справят с предизвикателствата на времето. Нека се справим и сега като се противопоставим на омразата“, призовават от Шалом . още в категорията
http://www.glasove.com/shalom-zasilvat-se-ksenofobiyata-rasizmut-i-krayniyat-natsionalizum-v-bulgarskoto-obshtestvo-30749

Организацията на евреите обезпокоена от засилването на ксенофобията, расизма и крайния национализъм | | 19.11.2013 10:56 | www.radiosofia.bnr.bg | ?????? |
Организацията на евреите в България (ОЕБ) „Шалом “ е обезпокоена от засилването на ксенофобията, расизма и крайния национализъм в българското общество. В декларация от организацията заявяват, че отчитат повишена активност при антисемитските атаки и особено в интернет. „На 09.11.2013 г. демонстративно беше учредена Националистическа партия на България с програма, сходна с нацистката. Датата 9 ноември 1938 г. е известна като „Кристалната нощ“ в нацистка Германия, поставила начало на Холокоста. Това е предизвикателство към демократичните сили днес. Очевидно намаляват съпротивителните сили на българското общество срещу проявите на краен национализъм, възраждането на лозунги и политически програми от времето на фашисткото минало на страната. Тревожно е впечатлението, че при множеството протести в България, слаб е протеста срещу засилването на ксенофобията и расизма. Възраждането на българския фашизъм и опитите да се пренапише историята на Втората световна война за България се подценяват“, заявяват от „Шалом „. В декларацията се заявява, че основните политически партии в България не декларират ясно и позицията си по тези въпроси, което създава допълнително напрежение в обществото и разделя нацията. „Нашата организация разбира, че България днес има нужда от единение, на българските граждани, независимо от етнос и религия и ще работи за постигането на национален консенсус. Ще използваме своите възможности, в и извън страната, за подпомагането на обществените сили,които се борят за национално съгласие, срещу ксенофобията, расизма и антисемитизма. Надяваме се, че институциите на Република България ще обединят своите усилия и към преодоляване на общественото напрежение, породено и от ксенофобия, расизъм и краен национализъм. Разчитаме на работата на правоохранителните и правораздавателните органи, призвани да осигурят конституционният ред в страната. За решаване на проблемите в България, трябва да си помогнем преди всичко сами, но значение има и международното позициониране на държавата ни“, заявяват още от „Шалом „. В декларацията на Организацията на евреите в България се казва още: „Гаранция за изграждането на по-спокойна и хармонична обстановка за гражданите и хората, които живеят временно с нас е членството на страната в Европейският съюз и НАТО, балансираната политика към други европейски и азиатски страни-традиционни партньори на България. За нас са особено ценни развиващите се връзки между България и Израел които са гаранция за сигурността и просперитета и на двете страни. Радва ни положителното и обективно отношение към България на Световните еврейски организации, което беше многократно проявявано и през 2013 година – 70-та година от спасяването на българските евреи от изпращане в нацистките лагери на смъртта. Ние вярваме в жизнените сили на българското общество и българската държавност. Традиционно толерантните хора на България, от различни етноси и религии, с различни политически възгледи, са доказали, че могат да се справят с предизвикателствата на времето. Нека се справим и сега като се противопоставим на омразата“.
http://radiosofia.bnr.bg/News/Pages/131119shalom.aspx

ВАРИАНТ ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯОрганизацията на евреите в България „Шалом“ е обезпокоена от | | 19.11.2013 16:16 | www.bta.bg | ?????? |
София, 19 ноември /Димитър Абрашев, БТА/ Организацията на евреите в България „Шалом “ е обезпокоена от засилването на ксенофобията, расиз…
http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/715404

Организацията на евреите в България „Шалом“ е обезпокоена от засилването на ксенофобията, расизма и крайният национализъм в българското общество | | 19.11.2013 10:52 | www.bta.bg | ?????? |
Това се посочва в позиция, изпратена в БТА. Отчитаме повишена активност при антисемитските атаки и особено в интернет. Очевидно намаляват съпр…
http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/715043

Организацията на евреите в България „Шалом“ е обезпокоена от засилването на ксенофобията, расизма и крайният национализъм в българското общество | | 19.11.2013 10:50 | www.bta.bg | ?????? |
София, 19 ноември /Димитър Абрашев, БТА/ Организацията на евреите в България „Шалом “ е обезпокоена от засилването на ксенофобията, расизма…
http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/715042

„Шалом“ протестира срещу създаването на Националистическата партия

Според Организацията на евреите в България, Националистическата партия е създадена преднамерено на датата на зловещата „Кристална нощ“

Според ОЕБ „Шалом“, тревожно е впечатлението, че при множеството протести в България, слаб е протестът срещу засилването на ксенофобията и расизма. В Организацията на евреите в България смятат, че „възраждането на българския фашизъм и опитите да се пренапише историята на Втората световна война за България се подценяват“.

Според ОЕБ „Шалом“, тревожно е впечатлението, че при множеството протести в България, слаб е протестът срещу засилването на ксенофобията и расизма. В Организацията на евреите в България смятат, че „възраждането на българския фашизъм и опитите да се пренапише историята на Втората световна война за България се подценяват“. Снимка: БГНЕС

Организацията на евреите в България „ШАЛОМ“ оповести в нарочна декларация, че е обезпокоена от засилването на ксенофобията, расизма и крайният национализъм в българското общество. От ОЕБ „Шалом“ отчитат повишена активност на антисемитските атаки, особено в интернет. Това става ясно от декларация на Орагнизацията на евреите, която беше оповестена на 19 ноември 2013 г. В нея се заявява следното:

На 09.11.2013 г. демонстративно беше учредена Националистическа партия на България с програма, сходна с нацистката. Датата 9 ноември 1938 г. е известна като „Кристалната нощ” в нацистка Германия, поставила начало на Холокоста.

Това е предизвикателство към демократичните сили днес. Очевидно намаляват съпротивителните сили на българското общество срещу проявите на краен национализъм, възраждането на лозунги и политически програми от времето на фашисткото минало на страната.

Тревожно е впечатлението, че при множеството протести в България, слаб е протестът срещу засилването на ксенофобията и расизма. Възраждането на българския фашизъм и опитите да се пренапише историята на Втората световна война за България се подценяват.

Основните политически партии в страната не декларират ясно и позицията си по тези въпроси. Това създава допълнително напрежение в обществото и разделя нацията.

Нашата организация разбира, че България днес има нужда от единение, на българските граждани, независимо от етнос и религия и ще работи за постигането на национален консенсус. Ще използваме своите възможности, в и извън страната, за подпомагането на обществените сили,които се борят за национално съгласие, срещу ксенофобията, расизма и антисемитизма.

Надяваме се, че институциите на Република България ще обединят своите усилия и към преодоляване на общественото напрежение, породено и от ксенофобия, расизъм и краен национализъм. Разчитаме на работата на правоохранителните и правораздавателните органи, призвани да осигурят конституционният ред в страната.

За решаване на проблемите в България, трябва да си помогнем преди всичко сами, но значение има и международното позициониране на държавата ни.

Гаранция за изграждането на по-спокойна и хармонична обстановка за гражданите и хората, които живеят временно с нас е членството на страната в Европейският съюз и НАТО, балансираната политика към други европейски и азиатски страни-традиционни партньори на България. За нас са особено ценни развиващите се връзки между България и Израел които са гаранция за сигурността и просперитета и на двете страни.

Радва ни положителното и обективно отношение към България на Световните еврейски организации, което беше многократно проявявано и през 2013 година – 70-та година от спасяването на българските евреи от изпращане в нацистките лагери на смъртта.Ние вярваме в жизнените сили на българското общество и българската държавност. Традиционно толерантните хора на България, от различни етноси и религии, с различни политически възгледи, са доказали, че могат да се справят с предизвикателствата на времето.

Нека се справим и сега като се противопоставим на омразата“.

Редактор: Теодор Дечев

http://www.svobodennarod.com/bulgaria/3608-shalom-protestira-sreshtu-sazdavaneto-na-natzionalisticheskata-partiya.html

Прочетете още


„Шалом“ обезпокоена от ксенофобията у нас | | 20.11.2013 00:01 | Дума | стр. 5 |
Организацията на евреите в България „Шалом “ е обезпокоена от засилването на ксенофобията, расизма и крайния национализъм в обществото. Това се посочва в позиция на организацията, разпространена вчера.
„Отчитаме повишена активност при антисемитските атаки и особено в интернет. Очевидно намаляват съпротивителните сили на българското общество срещу проявите на краен национализъм, възраждането на лозунги и политически програми от времето на фашисткото минало на страната“, посочват от „Шалом „.
„Основните партии в страната не декларират ясно позицията си по тези въпроси. Това създава допълнително напрежение в обществото и разделя нацията“, пишат от организацията.
Протестите в Телиш продължават
С шествие в Телиш продължиха вчера протестите срещу създаването на бежански лагер в бившето военно поделение край селото. Това съобщи вчера кметът на селото Нели Дакова. Тя допълни, че мирното шествие е започнало традиционно с митинг на площада, след което участниците са преминали по 3-километрова туристическа пътека, изградена в памет на загиналите в Руско-турската война от 1877-78 г. в боевете за Телиш 674 руски бойци. По време на шествието са поднесени цветя на паметниците, костницата и пред паметната плоча на Васил Левски.
Днес протестът щял да продължи, като жителите на Телиш са готови да очакват решението на Консултативния съвет при президента дори 24 часа, без да спят. Според Дакова те няма да отстъпят за разкриване на лагер в селото и са на мнение, че е напълно възможно бежанците да бъдат настанявани в изоставени от армията военни поделения извън селищата.

„Шалом“ се противопоставя на расизма и ксенофобията | | 20.11.2013 00:01 | Земя | стр. 4 |

Организацията на евреите в България „Шалом “ е обезпокоена от засилването на ксенофобията, расизма и крайния национализъм в българското общество. Това се казва в декларация, разпространена до медиите. Отчитаме повишена активност при антисемитските атаки особено в интернет. Демонстративно беше учредена Националистическа партия на България с програма, сходна с нацистката. Датата 9 ноември 1938 г. е известна като „Кристалната нощ“ в нацистка Германия, поставила начало на холокоста. Това е предизвикателство към демократичните сили днес. От „Шалом “ смятат, че очевидно намаляват съпротивителните сили на българското общество срещу проявите на краен национализъм. Възраждането на българския фашизъм и опитите да се пренапише историята на Втората световна война за България се подценяват. Основните политически партии в страната не декларират ясно и позицията си по тези въпроси, категорични са от „Шалом „. Ще използваме своите възможности във и извън страната за подпомагането на обществените сили, които се борят за национално съгласие, срещу ксенофобията, расизма и антисемитизма. Надяваме се, че институциите на Република България ще обединят своите усилия, се подчертава в декларацията.


БГ евреите притеснени от засилването на ксенофобията | | 20.11.2013 00:01 | 19 минути | стр. 3 |
Организацията на евреите в България Шалом е обезпокоена от засилването на ксенофобията, расизма и крайният национализъм в българското общество. Те отчитат повишена активност при антисемитските атаки и особено в интернет. „На 09.11.2013 г. демонстративно беше учредена Националистическа партия на България с програма, сходна с нацистката. Датата 9 ноември 1938 г. е известна като Кристалната нощ в нацистка Германия, поставила начало на Холокоста. Това е предизвикателство към демократичните сили днес“, пишат от Шалом . Според еврейската организация тревожно е впечатлението, че при множеството протести в България, протестът срещу засилването на ксенофобията и расизма е слаб. От Шалом ще използват своите възможности, в и извън страната, за подпомагането на обществените сили, които се борят за национално съгласие, срещу ксенофобията, расизма и антисемитизма. Те се надяват, че институциите в България ще обединят своите усилия и към преодоляване на общественото напрежение.

Евреите в България обезпокоени от засилването на ксенофобията | | 20.11.2013 09:18 | www.ngobg.info | Новини |
Организацията на евреите в България (ОЕБ) „Шалом “ е обезпокоена от засилването на ксенофобията, расизма и крайният национализъм в българското общество. В декларация, изпратена до медиите от „Шалом “ споделят, че отчитат повишена активност при антисемитските атаки и особено в интернет. „На 09.11.2013 г. демонстративно беше учредена Националистическа партия на България с програма, сходна с нацистката. Датата 9 ноември 1938 г. е известна като „Кристалната нощ“ в нацистка Германия, поставила начало на Холокоста. Това е предизвикателство към демократичните сили днес. Очевидно намаляват съпротивителните сили на българското общество срещу проявите на краен национализъм, възраждането на лозунги и политически програми от времето на фашисткото минало на страната. Тревожно е впечатлението, че при множеството протести в България, слаб е протеста срещу засилването на ксенофобията и расизма. Възраждането на българския фашизъм и опитите да се пренапише историята на Втората световна война за България се подценяват. Основните политически партии в страната не декларират ясно и позицията си по тези въпроси. Това създава допълнително напрежение в обществото и разделя нацията. Нашата организация разбира, че България днес има нужда от единение, на българските граждани, независимо от етнос и религия и ще работи за постигането на национален консенсус. Ще използваме своите възможности, в и извън страната, за подпомагането на обществените сили,които се борят за национално съгласие, срещу ксенофобията, расизма и антисемитизма. Надяваме се, че институциите на Република България ще обединят своите усилия и към преодоляване на общественото напрежение, породено и от ксенофобия, расизъм и краен национализъм. Разчитаме на работата на правоохранителните и правораздавателните органи, призвани да осигурят конституционният ред в страната. За решаване на проблемите в България, трябва да си помогнем преди всичко сами, но значение има и международното позициониране на държавата ни. Гаранция за изграждането на по-спокойна и хармонична обстановка за гражданите и хората, които живеят временно с нас е членството на страната в Европейският съюз и НАТО, балансираната политика към други европейски и азиатски страни-традиционни партньори на България. За нас са особено ценни развиващите се връзки между България и Израел които са гаранция за сигурността и просперитета и на двете страни. Радва ни положителното и обективно отношение към България на Световните еврейски организации, което беше многократно проявявано и през 2013 година – 70-та година от спасяването на българските евреи от изпращане в нацистките лагери на смъртта. Ние вярваме в жизнените сили на българското общество и българската държавност. Традиционно толерантните хора на България, от различни етноси и религии, с различни политически възгледи, са доказали, че могат да се справят с предизвикателствата на времето. Нека се справим и сега като се противопоставим на омразата“, призовават от „Шалом „.

http://www.ngobg.info/bg/messages/9649-евреите-в-българия-обезпокоени-от-засилването-на-ксенофобията.html