ПРЕЗИДЕНТЪТ РОСЕН ПЛЕВНЕЛИВ ЗАПАЛИ ОСНОВНАТА СВЕЩ НА ХАНУКА НА ТЪРЖЕСТВЕНАТА ЦЕРЕМОНИЯ НА ХАНУКА В ЦЕНТРАЛНАТА СОФИЙСКА СИНАГОГА. PRESIDENT ROSEN PLEVNELIEV LIT THE MAIN HANUKKAH CANDLE AT THE OFFICIAL HANUKKAH CEREMONY IN THE SYNAGOGUE OF SOFIA

09.12.2015, 2:27  →  Новини    

На събитието присъстваха много официални лица – кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, заместник-кметът Тодор Чобанов, министърът на образованието проф. Тодор Танев, посланикът на Израел в София Н.Пр. Ирит Лилиан, посланикът на Германия Н.Пр. Детлеф Лингеман, посланикът на Полша Н.Пр. Кшищоф Краевски, и.д. заместник-посланик в посолството на САЩ г-н Крис Карбър, представители на посолството на Русия и много други дипломатически мисии, народни представители, заместник-главния мюфтия Бирали Бирали, председателят на Националния съвет на религиозните общности в България проф. Рупен Крикорян, представители на християнски деноминации, кметът на район „Възраждане“ Савина Савова, заместник-кметът на район „Възраждане“ Татяна Димитрова, общински съветници, общественици и журналисти.

Председателят на ОЕБ „Шалом“ Максим Бенвенисти приветства държавния глава и гостите на церемонията: „На Ханука винаги говорим за светлината, Божието чудо и смелостта на Макабеите. Не съм сигурен, че това е реда, в който трябва да подредим символите на празника. Нека не забравяме, че историята на Ханука започва с борбата на един необикновен народ с една обикновена тирания. Народът бил необикновен, защото вярвал само в един Бог, а съседите му почитали много богове. Народът не бил богат и може би по тази причина, бил смел и непокорен. Евреите имали едно общо богатство – Храмът в Йерусалим, който пазели повече от живота си. Тиранията била обикновена – като всяка тирания. Принуждавала хората да споделят нейните ценности и религия. Искала хората да са страхливи и да й се подчиняват.

Така се сблъскали необикновената еврейска вяра, смелост и непокорство и обикновената тирания, която днес щяхме да наречем тероризъм. Сблъскали се в битка, която днес определяме като война на ценностите. От тази битка след почти 2200 години са останали: Божието чудо, имената на еврейските водачи – Макабеите и най-важният резултат от войната – светлината в живота, която получили евреите, а може би и други народи.“

В словото си Максим Бенвенисти  акцентира, че „Днес живеем във време, когато отново се води страшна война – война на тираните фанатици и техните спонсори с хората, които са избрали свободата за главна ценност в живота си. За да победим в тази война, за да стане пак Божието чудо и да дойде светлината за всички честни и свободни хора по света, са ни необходими водачи – умни, смели и най-вече решителни. Като Йеуда Макабей – Чука, повел храбрите еврейските бойци срещу войските на тираните!“

„Това чувствам на празника Ханука и вярата, че това ще се случи е надеждата ми за бъдещето“, каза Максим Бенвенисти.

В обръщението си на церемонията Президентът Росен Плевнелиев, заяви: „Днес се нуждаем от мъдростта на традициите, които съществуват, за да ни обединяват, за да ни сплотят като общество и като народ.“

Президентът припомни, че по традиция споделя празниците на всички религиозни общности в България, не само като израз на уважение, но и като символ на препотвърждаване на народната воля и гражданския ни избор да живеем заедно в мир и хармония.
„Терористичните атентати, които разтърсиха Европа и света, отново напомниха, че във всяко общество ще се намерят фанатици и екстремисти, които ще се опитат да отнемат живота на невинни хора в името на Бог, но бруталното убийство няма нищо общо с Него“, каза държавният глава. „Бог ни учи, че всеки живот – на мюсюлманин, на християнин, на будист, на евреин или друг, е важен. Бог не желае никой да доминира над другите. Всички сме родени равни, за да живеем в мир и да работим за мир“, подчерта президентът.

„Нека подкрепим всяка инициатива срещу фанатизма, ксенофобията и антисемитизма. Дори най-страшното зло може да бъде предотвратено, когато хората от различни религии с различен етнически, културен и социален произход се обединят и решително кажат „не“ на омразата“, апелира държавният глава и изтъкна, че от векове българските земи доказват, че този уникален модел на толерантност и разбирателство е възможен. „Това голямо постижение на България обаче не е даденост, а се нуждае от честните и посветени усилия на всички нас“, допълни Росен Плевнелиев.

Държавният глава изрази увереност, че въпреки рекордния брой кризи, Европа може да реши и най-тежките си проблеми, когато е единна. „Нека продължим да градим своето достойно място в семейството на европейските народи. Да ускорим интеграцията с модерна демократична Европа. Да гарантираме, че принципите на международния правов ред се спазват от всички. Да гарантираме мир, върховенство на закона и човешко развитие за всеки“, апелира Росен Плевнелиев.

„Именно нашата солидарност е това, от което най-много се страхуват тези, които искат да ни отнемат правото да живеем свободни и равни. Нека не позволим да отнемат единството и желанието ни да посрещаме и болката, и празниците си заедно, както и надеждата ни да надградим и да пребъдат завещаните от дедите ни фундаменти на разбирателство и толерантност в нашето общество“, заяви още президентът Росен Плевнелиев в приветствието си.

Със специална церемония, символизираща приемствеността и отговорността между поколенията,  беше предаден огънят и светлината на Президентът на Република България Росен Плевнелиев, за да запали основната свещ – шамаша.  Огънят  беше предаден от проф. Хени Лорер, на Бека Лазарова, която предаде светлината на 5 годишната Мая, която на свой ред го предаде на Президента Росен Плевнелиев.

Председателят на Централния израелтянски духовен съвет София Коен, пожела на всички присъстващи на церемонията: „В този прекрасен ден, искам да ви пожелая здраве, успех и щастие. Нека пътят на всички ни бъде огрян от светлината, която носи празника и нека свещите на ханукията ни напомнят за чудото, което Създателят е направил за нас, и осветят пътя ни и правилната посока. Ханука отбелязва първия път в историята, когато един народ въстава не за славата на някой цар или за да подчини друг народ, а за духовната си свобода.“

„Ханука е тук, за да ни напомни, че светлината винаги е по-силна от тъмнината“ каза София Коен.

The event was attended by many dignitaries – the metropolitan municipality Mayor Yordanka Fandakova, Deputy Mayor Todor Chobanov, the Minister of Education Todor Tanev, Ambassador of the State of Israel in Sofia Irit Lillian, the Ambassador of Germany Detlef Lingeman, and the Ambassador of Poland. Krzysztof Kraevski, the Management Counselor

Chris Carber from the United States Embassy, representatives of the Embassy of Russia and many other diplomatic missions, the Deputy Chief Mufti Birali Birali, the President of the National Council of Religious Communities in Bulgaria Rupen Krikorian, representatives of Christian denominations, the Mayor of Vazrazhdane district municipality Savina Savova, Deputy Mayor of Vazrazhdane district municipality Tatiana Dimitrova, municipal councilors, public figures and journalists.The Chairman of the Organization of the Jews in Bulgaria (OJB) Maxim Benvenisti who in his welcome address to the Head of State and the guests to the ceremony said: “At Hanukkah we always speak about the light, God’s miracle and the courage of Macabees. I am not sure this is the right order in which to put the symbols of the holiday. Let us not forget that the history of Hanukkah begins with the struggle of an extraordinary nation against an ordinary tyranny. The nation was extraordinary, because they believed in only one God, while their neighbors used to worship many gods. The people were not wealthy and perhaps for this reason, they were brave and rebellious. The Jews had only one common riches –the Temple in Jerusalem, which they cherished more than their own lives. The tyranny was an ordinary one like any other tyranny. It forced people to share its values and religion. It wanted people to be fearful and obey it.

Thus, the extraordinary Jewish faith, courage and defiance came face to face with ordinary tyranny, which today we would call terrorism. That was a battle, which   today is called war of values. Out of this battle after nearly 2200 years there remained: God’s miracle, the names of the Jewish leaders – the Macabees, and the most important outcome of the war – the light in life, which Jews received, and perhaps other nations too.”

In his address Maxim Benvenisti stressed that “Today we live at a time when a new terrible war is being waged – the war of fanatic tyrants and their sponsors against the people who elected freedom as the most cherished value in their lives. To win this war, to make God’s miracle happen again and  light to come to all the honest and free people in the world, we need leaders  – smart, courageous and most of all determined like Yehudah ha-Makkab – the Hammer who  led the brave Jewish fighters against the troops of the tyrants!”

“This is how I feel at the celebration of Hanukkah and my belief that it will happen is my hope for the future”, Maxim Benvenisti said.

In his address at the ceremony the President Rosen Plevneliev stated: “Today we need the wisdom of traditions. Their existence is meant to unite us, to weld us together as a society and as a nation.”

The President reminded that by tradition he shares the official holydays of all religious communities in Bulgaria not only as an expression of his respect, but as well as a symbol in reaffirming the will of people and our civil choice to live together in peace and harmony.

“The terrorist attacks which shook Europe and the world reminded us again that in any society there might be found fanatics and extremists, who will try to take the lives of innocent people in the name of God. Brutal murders have nothing to do with Him”, the Head of State said. “God teaches us that every life – be it Muslim, Christian, Buddhist, Jewish or someone else’s is important. God does not want anyone to dominate the rest. We were all born equal to live and work for peace”, the President emphasized.

“Let us support any initiative against fanaticism, xenophobia and anti-Semitism. Let us demonstrate, and believe that sometimes, even the tiniest effort is enough to dissipate the darkness and to bring back hope and light. Even the biggest evil could be prevented when people from different religions, of diverse ethnic, cultural and social backgrounds get united and say ‘NO” to hatred,” the Head of State appealed and stressed that for centuries Bulgarian lands have proven that this unique model of tolerance and understanding is possible.

“This big achievement of Bulgaria is not a set datum; it needs the honest and enlightened efforts of all of us”, Rosen Plevneliev added.

The Head of State expressed the hope that despite the record number of crises, Europe could resolve its most difficult issues when it is united. “Let us continue to build up our dignified place in the family of European nations. To accelerate integration with the modern and democratic Europe To guarantee that the principles of the international rule of law are respected by everybody. To guarantee peace, the rule of law and human development for everyone”, Rosen Plevneliev appealed.

“Our solidarity is what scares the most those who want to deprive us from the right to live free and equal, regardless of faith and skin color. Let us not allow the extremists to take away our unity. Let our will to face both pain and joy together, along with our hope of upgrading the bequeathed by our ancestors’ sound foundations of understanding and tolerance in the Bulgarian society, live forever, the President Rosen Plevneliev stated further in his address.

With a special ceremony symbolizing continuity and responsibility among generations, the fire and the light were handed over to the President of the Republic of Bulgaria Rosen Plevneliev to light the main candle – the Shamash. The light was handed over by Professor Hennie Lorer to Becca Lazarova, who transferred the light to five year old Maya, who in her turn gave it to the President Rosen Plevneliev.

The Chair person of the Central Israelite Religious Council Sofia Cohen wished to all people attending the ceremony: “In this beautiful day, I would like to wish you health, success and happiness. May the paths of all of us be lit by the light that brings the holiday and let the Hanukah, candles remind us of the miracle, which the Creator has done for us, and has illuminated our way in the right direction. Hanukkah marks the first ever rebellion in history, when one nation rises not to glorify a king, nor to subjugate another nation, but to defend its spiritual freedom.”

“Hanukkah is here to remind us that the light is always stronger than the darkness”, Sofia Cohen said.