ОЕБ „ШАЛОМ” ПРОТЕСТИРА СРЕЩУ ПРОЕКТОЗАКОН В ЛАТВИЯORGANIZATION OF JEWS IN BULGARIA SALOM PROTESTING AGAINST A BILL IN LATVIA

Днес, 11 януари 2013 г. (петък) председателят на Организация на евреите в България „Шалом” Максим Бенвенисти изпрати писмо до Председателя на Сейма на Република Латвия г-жа Солвита Аболтина във връзка с проектозакона „За статута на лицата, мобилизирани по време на Втората световна война”, чрез който ще се легализира статута на бившите латвийски есесовци, като „лица, които са жертва на мобилизация в подразделенията на SS” в Латвия. В писмото си Максим Бенвенисти изразява категоричното несъгласие на ОЕБ „Шалом” чрез един закон да се оневинят убийците на евреи по време на Втората световна война, защото от тази стъпка до отричането на Холокоста има само една крачка.

Today, January 11, 2013 (Friday) the President of Organization of Jews in Bulgaria Shalom, Maxim Benvenisti sent a letter to the Chairman of the Saeima of the Republic of Latvia, Mrs. Solvita Aboltina regarding the bill about the „statute of those mobilized during the Second World war II „, which will legalize the statute of former Latvian SS as „persons who are victims of mobilization divisions of SS“ in Latvia. In his letter Maxim Benvenisti expresses the strong disagreement of OJB Shalom“ with the law that exonerates the killers of Jews during World War II because there is only one step from here to Holocaust denial.

„Организация на евреите в България „Шалом”, която представлява шест хилядната българска еврейска общност, е обезпокоена от факта, че в страна-членка на Европейския съюз продължават опитите за ревизиране на историческата истина за Втората световна война и игнориране на престъпния характер на  пронацистки организации и военни формирования като воиските на SS. ”

В писмото си Максим Бенвенисти изразява тревогата на българската еврейска общност, че действията на парламента на една европейска държава като Латвия  „окуражават неонацистки, ксенофобски и крайно националистически сили в други европейски страни, включително в България, където от няколко години по това време на годината се организира марш на името на българския пронацистки националистически водач от времето на Втората световна война, последователния антисемит генерал Луков”.

Категорична и неоспорима е истината, че „Ръцете на войниците на SS са изцапани с еврейска кръв, независимо от каква националност са тези престъпници. Нюрнбергският трибунал определи  SS като престъпна организация и това определение е за вечни времена.”

„По различни обстоятелства в състава на SS няма българи, но това не означава, че по време на Втората световна война в България, евреите не са били притеснявани и унижавани. Преди  70 години по-голямата част от българския народ, Българската православна църква и антифашистката общественост предотвратиха депортирането в лагерите на смъртта „Треблинка” и „Аушвиц” на 50 хиляди български евреи. Така нашите родители и роднини нямаха съдбата на братята и сестрите си от Гърция, Югославия, Рижкото гето, Кайзервалде (Межапарк) и други гробници на евреи по време  на ХОЛОКОСТА. Днес оцелелите български евреи и ние, техните наследници, сме благодарни на българския народ за благородната постъпка. Като най-голямата. Като най-голямата оцеляла еврейска общност в Европа  от времето на Холокоста, ние сме непримирими към всеки опит да се прикриват престъпленията на германския нацизъм и неговите съюзници, към опитите да се игнорира престъпния характер на пронацистките организации от времето на Втората световна война, да се забрави приноса на армиите на страните от Антихитлеристката коалиция, които спасиха евреите в Европа от окончателно унищожение. Паметта на шестте милиона невинни жертви на Холокоста ни задължава да не забравяме никого и нищо.

В писмото си председателят на Организация на евреите в България „Шалом”, Максим Бенвенисти изразява надеждата, че към гласа на българската еврейска общност „срещу законово легализиране на статута на бившите есесовци от „Латвийския доброволчески легион на SS”  ще се присъединят и гласовете на демократично мислещите хора в Латвия и света, които не искат да се повторят  ужасите на войната и Холокоста., защото помирение с нацистите и забрава за техните злодеяния не може да има!”Dear Mrs. Speaker,

We have learned that the Saeima of Latvia will consider draft law “For the statute of the people, mobilized during the Second World War”. We understood that with the prepared draft law will be legalized the statute of the former Latvian SS-men, “as people, who are victims of mobilization in the subdivisions of SS”.

This draft law, if becomes a law, will be part of the efforts of some political powers in Europe, who free from guilt the oppressors and killers of Jews during the Second World War. From this to denying the Holocaust there is only one step.

The Organization of the Jews in Bulgaria “Shalom”, which represents the six thousand Bulgarian Jewish community, is troubled by the fact, that in a country – member of the European Union, the attempts for revision of the historical truth for the Second World War and for ignoring the criminal character of pro-Nazi organizations and military formations such as SS armies continue.

We are troubled that the acts of the Parliament of a European country like Latvia, for ignoring the historical truth for the Second World War, encourage neo-Nazi, xenophobic and extremely nationalistic powers in other European countries, including Bulgaria, where at this time of the year is organized march, named on the Bulgarian pro-Nazi, nationalistic leader from the time of the Second World War, the extreme anti -Semite – General Lukov.

Dear Mrs. Speaker,

The hands of SS soldiers are stained with Jewish blood, no matter of the nationality of those criminals. Nuremberg tribunal determined SS as a criminal organization for all the times. Because of different circumstances there are no Bulgarians among the members of SS, but it doesn’t mean that during the Second World War the Jews in Bulgaria have not been oppressed and humiliated. 70 years ago most of the Bulgarian people, Bulgarian Orthodox church  and anti- fascist circles prevented deportation in death camps Treblinka and Aushvitz of 50 000 Bulgarian Jews. This way our parents and relatives didn’t have the fate of their brothers and sisters from Greece, Yugoslavia, Riga ghetto, Kaiserwald (Mezaparks)and other tombs of Jews during the Holocaust. Today the survived Bulgarian Jews and their heirs are grateful to Bulgarian people for the noble act.

As the biggest survived Jewish community in Europe from the time of Holocaust, we are irreconcilable to every attempt the crimes of German Nazism and its allies to be covered up; to the attempts the criminal character of pro-Nazi organizations from the time of the Second World War to be ignored, the contribution of the armies of the countries from the anti – Hitler coalition, which saved the Jews in Europe from complete annihilation, to be forgotten.

The memory of six million innocent victims of the Holocaust obliged us not to forget anyone and anything.

We hope that our voice against legitimate legalizing of the statute of the former SS-men from “Latvian voluntary legion of SS” will join to the voices of the democratic thinking people from Latvia and from all the world, who don’t want the horrors of the war and the Holocaust to happen again, because resignation with Nazis and forgetfulness for their misdeeds can not exist!

Organization of the Jews in Bulgaria “Shalom”

President: (Dr. Maxim Benvenisti)

11.01.2013

Sofia