ВАНДАЛСКИ АНТИСЕМИТСКИ АКТ

беше извършен върху оградата на Централната софийска синагога на 4 юни 2014 г. – празника Шавуот, един от най-големите еврейски религиозни празници. Върху информационното табло на синагогата извършителят е надраскал свастика и надпис: „СМЪРТ ЕВРЕИ”. Охранителните камери на синагогата са заснели извършителя. Материалите са предадени на компетентните органи. Организация на евреите в България „Шалом” и Централният израелтянски духовен съвет остро реагират на случилото се и очакват компетентните органи да заловят извършителя.

AN ACT OF ANTI-SEMITIC VANDALISM  was performed on the fence of the Central Sofia Synagogue on 4 June 2014 – the Shavuot holiday, one of the largest Jewish religious holidays. The perpetrator drew a swastika and an inscription: “Death for the Jews” on the notice board of the synagogue. The security cameras of the synagogue captured the perpetrator. The materials were submitted to the competent authorities. Organization of the Jews in Bulgaria “Shalom” and the Central Israeli Religious Council react strongly to what happened and expect the competent authorities to apprehend the perpetrator. Празникът Шавуот е посветен на времето, в което Мойсей е получил Десетте Божи заповеди в планината Синай през 2448 г. от еврейския календар или 1312 г. пр. н. е. и ги е предал на еврейския народ след Изхода от Египет. Предаването на Божите заповеди е най-значимото събитие, извършено от Бог и подарено на хората, за да знаем как да живеем на този свят. Посегателството срещу един от символите на юдеизма в България е факт, който за пореден път доказва, че всички спешно трябва да започнем активен диалог срещу проявите на омраза, ксенофобия и антисемитизъм, за да съхраним  общочовешки ценности.

The Shavuot holiday is dedicated to the time when Moses received the Ten Commandments on Mount Sinai in 2448 of the Jewish calendar, or 1312 BC and transmitted them to the Jewish people after the Exodus from Egypt. The transmission of the Ten Commandments is the biggest act of God and a gift to the people to learn how to live in this world. Encroachment on one of the symbols of Judaism in Bulgaria is a fact that proves once again that we must all urgently start a dialogue against the acts of hatred, xenophobia and anti-Semitism in order to preserve the universal human values.