История

Еврейската общност в България е една от най-древните в Европа. Най ранната информация за съществуването на еврейското население по българските земи датира още от времето на римския император Калигула преди повече от 2000 години. Евреите са дали важен принос в културния, социалния и икономическия живот на българската държава. До Освобождението на България (1878 г.) различните религиозни и етнически общности в българските селища живеят в повече или по-малко обособени квартали. Всяка общност има свое вътрешно самоуправление, което изпълнява множество социални, културни, образователни, стопански и дори правни функции.

През 1922 г. еврейските общности в отделните селища се обединяват в конфедерация, наречена Консистория. След края на Втората световна война повече от 45 000 евреи емигрират в Израел. След 1944 Консисторията работи за еврейската общност като „Обществена културно-просветна организация на евреите в България”.

През 1990 г. Организация на евреите в България „Шалом” се регистрира като правоприемник на Консисторията и „Обществена културно-просветна организация на евреите в България” и днес обединява повече от 6 000 български граждани с еврейски произход. Организацията координира всички форми на еврейския живот в страната, организирани в разнообразни социални, образователни и културни програми.
От 2007 г. ОЕБ „Шалом” е член на Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към Министерски съвет и активно работи за запазването и развитието на хармонични междуетнически взаимоотношения в България.The Jewish community in Bulgaria is one of the most ancient in Europe. The earliest information about the existence of the Jewish population in the Bulgarian lands dates from the time of Roman Emperor Caligula more than 2,000 years ago. The Jews have important contribution to the cultural, social and economic life of the Bulgarian state. Until the Liberation of Bulgaria (1878), the various religious and ethnic communities lived in more or less autonomous quarters of the Bulgarian centres of population. Every community had its own internal self-government, which performed many social, cultural, educational, economic and even legal functions.

In 1922, the Jewish communities of individual centres of population were integrated into a confederation, called Consistory. After the end of World War II, more than 45,000 Jews immigrated to Israel. After 1944, the Consistory worked for the Jewish community as a Public Cultural and Educational Organization of the Jews in Bulgaria.

In 1990, Shalom Organization of the Jews in Bulgaria was registered as a successor of the Consistory and the Public Cultural and Educational Organization of the Jews in Bulgaria. It unites currently over 6,000 Bulgarian citizens of Jewish descent. The organization coordinates all forms of the Jewish life in the country, organized under various social, educational and cultural programmes.

Since 2007, OJB Shalom has become a member of the National Council for Cooperation on Ethnical and Demographic Issues with the Council of Ministers and has been working actively for the preservation and development of harmonic relationships between the different ethnic groups in Bulgaria.