ДЕКЛАРАЦИЯDECLARATION

Организацията на евреите в България „ШАЛОМ“ е обезпокоена от засилването на ксенофобията, расизма и крайният национализъм в българското общество. Отчитаме повишена активност при антисемитските атаки и особено в интернет. На 09.11.2013 г. демонстративно беше учредена Националистическа партия на България с програма, сходна с нацистката. Датата 9 ноември 1938 г. е известна като „Кристалната нощ” в нацистка Германия, поставила начало на Холокоста. Това е предизвикателство към демократичните сили днес.

The Organization of the Jews in Bulgaria “Shalom” is concerned with the rise of xenophobia, racism and extreme nationalism in the Bulgarian society. Our monitoring registers increased activity of anti-Semitic assaults especially on the Internet. On November 9th 2013 the Nationalist Party of Bulgaria was blatantly initiated flaunting a platform similar to the Nazi’s. The date – November 9th 1938 is also known as the Night of the Broken Glass in Nazi Germany – infamous for starting the Holocaust. This is a challenge towards the democratic forces today.

Очевидно намаляват съпротивителните сили на българското общество срещу проявите на краен национализъм, възраждането на лозунги и политически програми от времето на фашисткото минало на страната.

Тревожно е впечатлението, че при множеството протести в България, слаб е протеста срещу засилването на ксенофобията и расизма. Възраждането на българския фашизъм и опитите да се пренапише историята на Втората световна война за България се подценяват.

Основните политически партии в страната не декларират ясно и позицията си по тези въпроси. Това създава допълнително напрежение в обществото и разделя нацията.

Нашата организация разбира, че България днес има нужда от единение, на българските граждани, независимо от етнос и религия и ще работи за постигането на национален консенсус. Ще използваме своите възможности, в и извън страната, за подпомагането на обществените сили,които се борят за национално съгласие, срещу ксенофобията, расизма и антисемитизма.

Надяваме се, че институциите на Република България ще обединят своите усилия и към преодоляване на общественото напрежение, породено и от ксенофобия, расизъм и краен национализъм. Разчитаме на работата на правоохранителните и правораздавателните органи, призвани да осигурят конституционният ред в страната.

За решаване на проблемите в България, трябва да си помогнем преди всичко сами, но значение има и международното позициониране на държавата ни.

Гаранция за изграждането на по-спокойна и хармонична обстановка за гражданите и хората, които живеят временно с нас е членството на страната в Европейският съюз и НАТО, балансираната политика към други европейски и азиатски страни-традиционни партньори на България. За нас са особено ценни развиващите се връзки между България и Израел които са гаранция за сигурността и просперитета и на двете страни. Радва ни положителното и обективно отношение към България на Световните еврейски организации, което беше многократно проявявано и през 2013 година – 70-та година от спасяването на българските евреи от изпращане в нацистките лагери на смъртта.

Ние вярваме в жизнените сили на българското общество и българската държавност. Традиционно толерантните хора на България, от различни етноси и религии, с различни политически възгледи, са доказали, че могат да се справят с предизвикателствата на времето.

Нека се справим и сега като се противопоставим на омразата.

19.11.2013г. София

Организация на евреите в България „ШАЛОМ“

Clearly the Bulgarian society experiences weakening of resistance force against manifestations of extreme nationalism, revival of slogans and political platforms from the fascist past of the country.Particularly disturbing is the implication that albeit the numerous demonstrations in Bulgaria, the protests against xenophobia and racism make of very small portion. The revival of Bulgarian fascism and the attempts to rewrite local WWII history are not to be underestimated.

The main political parties in the country do not clearly articulate their position on the issues, which adds pressure in the society and creates a rift in the nation.

Our organization understands the need in today’s Bulgaria of accord between the Bulgarian citizens, regardless of ethnicity or religion, and is set to work towards the accomplishment of national consensus. We will use our resources, within the country and abroad, to support the public struggle towards a cohesive national stand against xenophobia, racism and anti-Semitism.

We sincerely hope that the Bulgarian institutions will unite in their efforts towards easing the public pressure, stirred to some extent by xenophobia, racism and nationalism. We trust the law enforcement and civil security authorities to fulfill their duty and ensure the constitutional order in the country.

Solving the problems in Bulgaria requires that we first of all help ourselves but also take into consideration the international positioning of our country.

A guarantee for building a peaceful and harmonious environment for the citizens and people, who temporarily live with us, is the country’s membership in the EU and NATO, balanced politics towards other European and Asian countries, traditional partners of Bulgaria. We highly value the ever improving relations between Bulgaria and Israel which guarantee the safety and prosperity of both our countries. We are pleased with the positive and objective attitude towards Bulgaria displayed by the World Jewish Organizations, which was confirmed over and over again throughout the year 2013 – the 70th Anniversary of the Rescue of the Bulgarian Jews from deportation in the Nazi death camps.

We believe in the stamina of Bulgarian society and Bulgarian state. The traditionally tolerant people of Bulgaria, coming from diverse ethnic and religious backgrounds, with diverse political views, have proved themselves capable of overcoming the challenges of time.

Let us overcome them now by taking a firm stand against the hatred.

Sofia, November 19, 2013

Organization of the Jews in Bulgaria “Shalom”