Основни дати и инициативи

10 март – спасяване на българските евреи от лагерите на смъртта по време на Втората световна война, 1943 г.

2008 г. – „Национална програма за отбелязване на 65-годишнината от спасяването на българските евреи” с инициативата „Направи добро”.
» Вижте повече за събитието тук.

2008 г. – Отбелязване на Международния ден на толерантността и 70 години от „Кристалната нощ” – първите масови погроми срещу евреите през 20 век, началото на Холокоста – Организатори: ОЕБ „Шалом”, Клуб на рускоговорящите евреи и фондация „Етнопалитра”.
» Вижте повече за събитието тук.

2009 г. ОЕБ «Шалом» реализира инициативата „Памет”. Основният акцент на програмата е историческата памет да бъде предадена на младите хора на България, за да се изградят като достойни и горди граждани на страната ни, да се предотвратят проявите на омраза, антисемитизъм, ксенофобия и расизъм. Провеждат се срещи във висши учебни заведения с Анжел Вагенщайн, дтн. Максим Бенвенисти, спасени от Холокоста и представители на еврейската организация. 9 март 2009 г. – първа среща със студентите от Висшето училище по библиотекознание и информационни технологии – София. В рамките на Програмата, за по-малките ученици в цялата страна, се провежда „Урок по достойнство”.
» Вижте повече за събитието тук.

Награди „Шофар”.

На 26 април 2009 г. за шести пореден път на тържествена церемония бяха раздадени наградите „Шофар”. Наградите се раздават за принос в развитието на еврейската общност в България, за утвърждаване на еврейската култура, наука и ценности, за обществено-политическа и публицистична дейност в името на етническата и верска толерантност. Всяка година председателят на ОЕБ „Шалом” връчва и своя награда на изявени общественици и интелектуалци, за принос в развитието на българското общество, културата и науката и дейност, позитивно представяща страната ни в чужбина. Наградите „Шофар” символизират необходимостта всеки човек да премисли делата си, така както с най- стария музикален инструмент древните евреи са тръбяли и напомняли за даването на Десетте Божи заповеди.

Актуално събитие

Основно събитие в програмата на ОЕБ „Шалом” за 2009 г. е отбелязването на 100-годишнината от откриването на Софийската централна синагога. Програмата на честването включва изложби, културни прояви, срещи и семинари от 6 до 11 септември.

Повече информация за събитието, можете да прочете тук.

March 10 – rescuing the Bulgarian Jews from the death camps during the World War II, 1943.

2008 – National Programme for Marking the 65th Anniversary of Rescuing the Bulgarian Jews under the Make Good Initiative.
» More information here.

2008 – Marking the International Day for Tolerance and the 70th Anniversary of the Crystal Night – the first mass pogroms against Jews in the 20th century, the beginning of the Holocaust. Organizers: OJB SHALOM, Club of the Russian-Speaking Jews and Etnopalitra Foundation.
» More information here.

2009 – OJB Shalom implements the Memory Initiative. The main focus of the programme is the historical memory to be transferred to the young people of Bulgaria, to raise them as dignified and proud citizens of our country, to prevent manifestations of hatred, anti-Semitism, xenophobia and racism. Meetings with Angel Wagenstein, DrTSc Maxim Benvenisti, Jews rescued from the Holocaust and representatives of the Jewish organization are carried out. March 9, 2009 – first meeting with the students from the High School of Library Science and Information Technologies – Sofia. Within the frames of the Programme a Lesson in Dignity is carried out for younger pupils.
» More information here.

Shofar Awards

On April 26, 2009, the Shofar Awards were conferred for the sixth time in a row. The awards are conferred for contribution in the development of the Jewish community in Bulgaria, for establishment of the Jewish culture, science and values, for public and political and publicist activity in the name of the ethnic and religious tolerance. Every year the Chairman of OJB SHALOM confers also his award to eminent public figures and intellectuals for contribution in the development of the Bulgarian society, culture and science presenting positively this country abroad. The Shofar Awards symbolize the need of every person to think over its affairs in the way the ancient Jews used the most ancient musical instrument to remind about the Ten Commandments of God.

Main event

The main event of the programme of OJB SHALOM for 2009 is the celebration of the centenary of opening of the Central Synagogue of Sofia. The programme for the celebration includes exhibitions, cultural events, meetings and seminars taking place between September 6 and 11.

More Information here.