ДЕКЛАРАЦИЯDECLARATION

Организация на евреите в България „Шалом” е силно обезпокоена от предстоящото провеждане на Луков марш на 15 февруари 2014 г., защото тази демонстрация на неонацистки и ксенофобски идеи, униформи, нацистки символи и запалени факли за пореден път ще провокира прояви на омраза, етническо, религиозно и расово противопоставяне.

Organization of the Jews in Bulgaria  “Shalom” is very concerned about the upcoming holding of Lukov March on 15 February 2014, since this demonstration of neo-Nazi and xenophobic ideas, uniforms, Nazi symbols and torches will once again provoke hatred, ethnic, religious and racial confrontation. Генерал Христо Луков е прочут с яростните си антисемитски и пронацистки възгледи, лидер на Българските национални легиони, една от ключовите фигури,  допринесли за присъединяването на България към действията на Нацистка Германия по време на Втората световна война. Ежегодното припомняне на политическата роля на генерал Христо Луков е демонстрация и пропаганда на пронацистки и ксенофобски идеи, поругаване на паметта на милионите жертви на Холокоста и отричане на репресиите и униженията, на които са подложени българските евреи по време на прилагането на антиеврейските закони в Царство България в периода 1941-1944 г. Като водач на легионерите, генерал Христо Луков е един от виновниците за тези страдания и унижения.

Организация на евреите в България „Шалом”  се противопоставя на провеждането на Луков марш, защото чрез него се легитимира публично неонацистката идеология в България, възраждат се лозунги и политически програми от времето на фашисткото минало, и се правят опити да се пренапише историята на Втората световна война в България.

Провеждането на Луков марш 2014 е неприемливо събитие за град, чието име е символ на мъдрост, за град, който иска да бъде културна столица на Европа. Провеждането на тази ксенофобска проява в българската столица омаловажава постиженията на управата на София за популяризиране на толерантността, уважението и търпимостта към различията.

Призоваваме всички институции, политически партии и техните лидери, обществени организации и цялото българско общество да изразят ясно и категорично своята непримиримост и да осъдят проявите на екстремизъм, омраза, ксенофобия и антисемитизъм, и да се противопоставят на тази недемократична проява чрез всички средства в рамките на закона.

Призоваваме политиците да проявят мъдрост и разум за доброто на България и да не се поддават на изкушението да използват омразата, противопоставянето и разделението за постигане на политическите си цели.

Бъдещето на България зависи от всички нас и трябва да го изградим заедно.

Организация на евреите в България „Шалом”

Декларацията е подкрепена от:

Български антифашистки съюз

Отечествен съюз

Главно мюфтийство на мюсюлманите в България

Национален съвет на религиозните общности в България

Централен израелтянски духовен съвет

Фондация „Етнопалитра”

Ромски обществен съвет „Купате”

Читалище „Емил Шекерджийски 1919 г.”

JDC – България

Фондация „Роналд Лаудер” България

„Федерация на ционистите в България”

„Еврейски женски форум”

General Hristo Lukov is famous for his fierce anti-Semitic and pro-Nazi views, leader of the Bulgarian National Legions, one of the key figures who contributed to the accession of Bulgaria to the actions of Nazi Germany during World War II. The annual reminder of the political role of General Hristo Lukov is a demonstration and propaganda of pro-Nazi and xenophobic ideas desecrating the memory of millions of victims of the Holocaust and representing a denial of the repression and humiliation faced by the Bulgarian Jews during the implementation of the anti-Jewish laws in the Kingdom of Bulgaria in the period 1941-1944. As a leader of the legionaries, General Hristo Lukov is one of those people responsible for this suffering and humiliation.

Organization of the Jews in Bulgaria “Shalom” opposes to the holding of Lukov March, since it legitimizes publicly the neo-Nazi ideology in Bulgaria, revives slogans and political programs from the fascist past, and attempts to rewrite the history of World War II in Bulgaria.

Lukov March 2014 is an unacceptable event for a city whose name is a symbol of wisdom, for a city pretending to be the cultural capital of Europe. Holding this xenophobia manifestation in the Bulgarian capital diminishes the achievements of the government of Sofia to promote tolerance and respect towards the differences.

We call on all institutions, political parties and their leaders, community organizations and the whole Bulgarian society to express clearly and explicitly their intransigence and to condemn extremism, hatred, xenophobia and anti-Semitism, and to oppose this undemocratic act by all means within the law.

We call on politicians to show wisdom and knowledge for the good of Bulgaria and to resist the temptation to use hatred, confrontations and separation to achieve their political goals.

Bulgaria’s future depends on all of us and we have to build it together.

Organization of the Jews in Bulgaria “Shalom”

The declaration is supported by:

Bulgarian Anti-fascist Union

Fatherland Union

Grand Mufti`s Office of Muslim Denomination of Republic of Bulgaria

National Council of Religious Denominations in Bulgaria

Central Israelite Religious Council

Etnopalitra Foundation

Roma Public Council Kupate

Emil Shekerdzhiyski 1919 Community Center

JDC – Bulgaria

Ronald Lauder Foundation in Bulgaria

Zionists Federation of Bulgaria

Jewish Women’s Forum