ДЕКЛАРАЦИЯ на ОЕБ „Шалом“Declaration of the Organization of the Jews in Bulgaria Shalom

На 21.03.2010 г. – Международния ден за премахване на расовата дискриминация вандали поругаха сградата на 134 у-ще „Димчо Дебелянов” в София. В това училище се обучават на майчиния си език – иврит, децата с еврейски произход от столицата.

On 21.03.2010 – International Day for Elimination of Race Discrimination, vandals violated the building of 134 school “Dimcho Debelianov” in Sofia. Вандалският акт се извършва в момент, в който България е в тежко икономическо положение и обществото е особено уязвимо към подобни прояви. Вандализмът спрямо сградата на училището не засяга само еврейската общност в България. Този акт засяга и стотици деца и техните родители, които нямат еврейски произход, но учат в училището. Засегнати са и българските граждани, които в този момент не биха искали подобни деяния да разрушават крехката социална и икономическа стабилност в страната. Това влияе върху облика на България пред външния свят и вреди на доброто име на толерантния българския народ и общество пред световната еврейска общност, която е чувствителна към проявите на ксенофобия и антисемитизъм. Вандалският акт се извършва седмица преди еврейския празник Песах и християнския Великден. В дните, когато всички хора, без разлика на етническа и религиозна принадлежност, трябва да отворим сърцата си за доброто, вандалите сеят омраза – омраза, която граничи с тероризъм.

Организацията на евреите в България „Шалом” вярва, че полицията и останалите правоохранителни органи ще свършат професионално и енергично своята работа. Но ние за пореден път призоваваме българските политици да изразят категорична политическа позиция по зачестилите прояви на антисемитизъм и ксенофобия. Трябва да осъзнаем, че омразата, особено когато е свързана с вандализъм, е насочена срещу целия български народ и общество и е опасен фактор за дестабилизация на обстановката в страната.

Призоваваме гражданите и структурите на гражданското общество да реагират категорично против всяка подобна проява и да не забравят, че „който сее омраза днес, жъне бури утре”.

In this school the children with Jewish origin in the capital study their mother tongue – Hebrew.

The vandal act is made in a moment, in which Bulgaria is in hard economical situation and the society is specially vulnerable to such deeds. The vandalism to the building of the Jewish school does not affect only the Jewish community in Bulgaria. This act affects hundreds of children and their parents, who are not with Jewish origin, but study in this school. Bulgarian citizens, who do not want such deeds to destroy the fragile social and economic stability in the state, are also affected. This has influence on the image of Bulgaria in front of outside world and damages the good name of the tolerant Bulgarian people and society in front of world Jewish community, which is sensitive to the acts of xenophobia and anti-Semitism. This vandal act is made a week before Jewish holiday Pesach and the Christian Easter. In the days, when all people, without difference in ethnos or religion, have to open their hearts for the good, the vandals sow hate. Hate, which verges on terrorism.

Organization of the Jews in Bulgaria “Shalom” believes that the police and other bodies will do their job professionally and actively. But we, once again, appeal to Bulgarian politicians to express definite political position about the acts of anti-Semitism and xenophobia, which became more frequent. We have to realize that hate, especially with vandalism, is directed to all Bulgarian people and society and is dangerous factor for destabilization of the situation in the state.

We appeal to the citizens and the citizen society to react definitely against such acts and not forget, that who sows hate today, reaps storms tomorrow.