ОБРЪЩЕНИЕADDRESS

Организация на евреите в България „Шалом” е обезпокоена от ескалацията на ксенофобски и анисемитски прояви през тази година.

The Shalom Organization of Jews in Bulgaria is worried by the escalation of xenophobic and anti-Semitic manifestations this year.

Ние протестирахме срещу безразличието и липсата на адекватна и своевременна реакция от страна на властите, когато на 24 юни в Благоевград бе разрушена паметната плоча на мястото, откъдето беломорските евреи поеха последния си път към газовите камери в Освиенцим.

Нямаше политическа реакция и когато на 13 юли т.г. с бутилки „Молотов” бяха подпалени входните врати на „Еврейския дом” и Синагогата в Бургас.

Сега сме свидетели на неонацистка сбирка в Асеновград, където гологлави младежи пеят „Убий евреина”, „Жидов гроб” и „Ген. Христо Луков” , поздравяват се с вдигнати ръце „Хайл, Хитлер” и развяват флагове с пречупени кръстове. Странно е, че за това научаваме от електронно издание извън пределите на България. Невъзможно е, едно толкова шумно събитие да се случва в един български град и никой да не го е забелязал?!

Обнадеждава ни решението на Столичен общински съвет за отмяна на именуването на ул. „Богдан Филов” в София. Емоциите са лош съветник, когато трябва да се вземат разумни решения.

Очакваме бързо и законосъобразно разследване на посочените прояви на ксенофобия и антисемитизъм и се надяваме властите в България да направят политическа оценка на тези събития. Готови сме да съдействаме за изработването на трайно, разумно и съобразено с Конституцията и законите решение, което да не позволява надигането на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм.

Ние не можем да забравим събитията, започнали така и преди 76 години, както и последиците от тях – 20 милиона загинали по време на Втората световна война, от които 6 милиона евреи.

Тогава българският народ доказа, че може да бъде толерантен. Нека го докажем и днес!

Не – на безразличието към ескалацията на омраза!

Да – на толерантността към човека до теб, без значение какъв е неговия етнос, религия и раса!

Демократични ценности, постигнати с толкова усилия трябва да се защитават и отстояват ежедневно, с безкомпромисна решителност!

Максим Бенвенисти
Председател на Организация на евреите в България „Шалом”

We protested against the indifference and lack of adequate and timely response on behalf of authorities, when on June 24 in Blagoevgrad the memorial plate on the place where the Aegean Jews had set off to the gas chambers of Auschwitz was destroyed.

There was no political response as well when on July 13 this year the entrance doors of the Jewish House and the Synagogue of Bourgas were set on fire by means of Molotov cocktails.

We witness now a neo-Nazi meeting in Assenovgrad, where skinheads sang “Kill a Jew”, “Jewish Grave” and “General Hristo Loukov”, greeted each other with raised arms and “Heil Hitler” and waved flags with swastikas. The strange thing is that we learnt about that from an electronic publication made outside Bulgaria. Is it impossible such a noisy event to happen in a Bulgarian town and nobody to observe it?!

We are encouraged by the decision of the Sofia City Council, which decided to repeal its decision to name a street in Sofia after Bogdan Filov. Emotions are bad advisor, when reasonable decisions have to be made.

We expect quick and legitimate investigation of the above manifestations of xenophobia and anti-Semitism and we hope the authorities in Bulgaria will make a political assessment of these events. We are ready to cooperate for the preparation of a long-term and reasonable solution taking into consideration the Constitution and laws, which will not allow for manifestations of xenophobia, racism and anti-Semitism.

We cannot forget the events, which started in a similar way 76 years ago and the consequences from them – 20 million killed during the World Ward II, six million of which Jews.

The Bulgarian people proved then that they could be tolerant. Let us prove this today as well!

No – to the indifference regarding escalation of hatred!

Yes – to the tolerance regarding the man next to you, no matter of his ethnos, religion and race!

Democratic values, achieved with so many efforts, should be protected and asserted every day, with a resolution without any compromises!

Maxim Benvenisti
Chairman of Shalom Organization of Jews in Bulgaria