Парламентът прие единодушно Декларация по повод 70-годишнината от спасяването на българските евреи и почитане на паметта на жертвите на ХолокостаParliament adopts unanimously Declaration on occasion of the 70th anniversary of the rescue of Bulgarian Jews and in memory of the Holocaust victims

Парламентът прие единодушно със 135 гласа „за“ и без дискусия Декларация по повод 70-годишнината от спасяването на българските евреи и почитане паметта на жертвите на Холокоста.

Декларация на 41-то Народно събрание на Република България по повод 70-годишнината от спасяването на българските евреи и почитане паметта на жертвите на Холокоста

The Bulgarian Parliament adopted with 135 “yes” votes and without debates Declaration related to the 70th anniversary of the rescue of the Bulgarian Jews and in tribute to the victims of the Holocaust.

Declaration of the 41st National Assembly of the Republic of Bulgaria on occasion of the 70th anniversary of the rescue of Bulgarian Jews and in memory of the Holocaust victims.

Ние, народните представители от 41-то Народно събрание на Република България, отбелязваме днес 70-годишнината от спасяването на българските евреи и отдаваме своята почит към жертвите на Холокоста.

Историческата дистанция ни дава възможност да оценим събитията от българската история в тяхната пълнота и многостранност. Убедени сме, че само такъв подход и позиция може да спре спекулациите и невярното представяне на българската история и да отдаде дължимото на приноса на българското общество и държава към съвременната история на човечеството и неговите ценности. Затова определяме спасяването на българските евреи през 1943 година като забележително събитие, показващо човечността и толерантността на българския народ, както и волята му за справедливост.

Успоредно с това оценяваме като недопустимо приемането на закони, които ограничават гражданските права и създават условия за преследване, за икономически и политически репресии. Затова изразяваме своята почит към тези 43-ма български депутати, начело със заместник-председателя на Народното събрание г-н Димитър Пешев, които в условията на война и под заплаха за личната си сигурност и политическа съдба, застават открито срещу натиска за депортирането на българските евреи.

Въпреки пронацистката политика на правителството на Богдан Филов и провежданата политика на геноцид в Европа, България дава благороден пример за успешно противопоставяне на опитите за унищожение на евреите. Благодарение на усилията на народни представители от 25-то Народно събрание, категоричната позиция на Българската православна църква, на активността на обществени личности и интелектуалци, на български дипломати, на професионални организации, на представители на официалната и антихитлеристка съпротива, на обикновени граждани, на поведението на еврейската общност, която приемала България за свое Отечество, държавният глава Цар Борис ІІІ се съобразява с обществения натиск и отказва депортирането на повече от 48 000 евреи – български граждани, към лагерите на смъртта.

Оценявайки обективно историческите събития, днес не може да се оспорва фактът, че 11 343 евреи са депортирани от Северна Гърция и Кралство Югославия, които тогава са под германска юрисдикция. Като осъждаме този престъпен акт, предприет от хитлеристкото командване, изразяваме съжаление, че не било във възможностите на местната българска администрация да го спре. Въпреки това, опити за спасяване са правени от български граждани, от общественици и духовни лица. Народният представител Петко Стайнов внася предложение за промяна в Наредбата за българското гражданство, с която се опитва да спаси обречените на депортиране евреи, като им се даде автоматично българско гражданство.

Български дипломати издават визи за Палестина на евреи от европейски страни, които не са български граждани и по този начин спасяват още няколко хиляди души.

През юли 1944 година правителството на Иван Багрянов възстановява конфискувано имущество на български евреи, а през октомври 1944 година в първия си акт правителството на Кимон Георгиев предлага и регентите одобряват окончателната отмяна на всички антисемитски закони в страната.

Днес ние дълбоко скърбим за всички жертви на Холокоста, за всеки един от депортираните евреи в окупираните от Хитлер територии и изразяваме дълбоката си почит към тяхната памет. Призоваваме трагичната им съдба да не се използва за политически спекулации с днешна дата.

Като народни представители от 41-то Народно събрание решително осъждаме всички прояви на ксенофобия, антисемитизъм, религиозна и етническа нетърпимост и се присъединяваме към световната съпротива срещу тях.

Българското общество и най-вече младото поколение са в правото си да се гордеят със спасяването на българските евреи. То е послание към съвременното общество за търпимост, доброжелателство и човеколюбие между хората с различен етнос, религия и култура.

Спазването на човешките права и тяхното гарантиране е задължително условие за мир и напредък и не подлежи на политически компромис.We, the people’s representatives of the 41st National Assembly of the Republic of Bulgaria are marking today the 70th anniversary of the rescue of the Jews of Bulgaria and pay our respects to the victims of the Holocaust.

The historic distance gives us an opportunity to evaluate the events in the history of Bulgaria in their fullness and multiple aspects. We are convinced that only such approach and position may stop the speculations and the untrue explanations of Bulgarian history and to give back for the contributions of the Bulgarian society and State towards the contemporary history of humanity and their values. Therefore we regard the salvation of Bulgarian Jews in 1943 as a remarkable event demonstrating the humanism and tolerance of the Bulgarian people and their will for justice.

At the same time we consider as inadmissible the passing of laws which restrict civil rights and create conditions for persecution, for economic and political repressions. For this reason we express our respect for those 43 members of the Bulgarian parliament, who together with the Deputy Speaker of the National Assembly at the time, Dimitar Peshev, in times of war and under treat for their personal safety and political future, had taken an open stand against the deportation of the Jews of Bulgaria.

Despite the pro-Nazi policies of the government of Bogdan Filov and the genocide held in Europe, Bulgaria gives an example of successful resistance to the attempts to exterminate Jews. Thanks to the efforts of the members of the 25th National Assembly, the firm position of the Bulgarian Orthodox Church and the active attitude of public figures and intellectuals, Bulgarian diplomats and professional organizations, of representatives of the official power and the movement against Hitler, of regular citizens and the behavior of the Jewish community, who perceived Bulgaria as its fatherland, the then head of the State, Tsar Boris III, concedes to the public pressure and refuses the deportation to the death camps of more than 48 000 Jews – Bulgarian citizens.

An objective evaluation of the historic events today could not ignore the fact of the 11 343 Jews deported from North Greece and the Kingdom of Yugoslavia, which were at that time under German jurisdiction. We denounce this criminal act, undertaken by the Hitler’s commandment and express our regrets for the fact that the local Bulgarian administration had not been in a position to stop this act. Nevertheless there were attempts on the part of Bulgarian citizens, clerics and public figures to rescue Jews. The member of the Bulgarian parliament, Petko Staynov, had moved to the National Assembly a proposal to change the Ordinance about Bulgarian Citizenship in an attempt to save the Jews from deportation by granting them an automatic Bulgarian citizenship.

Bulgarian diplomats issued visas for Palestine to Jews, coming from other European countries and thus save several thousand Jews.

In June 1944 the government of Ivan Bagryanov restored to the Bulgarian Jews their confiscated assets. In October 1944 the government of Kimon Georgiev proposed and the Regents approved the revocation of all anti-Semite laws in the country.

Today we deeply mourn for all victims of the Holocaust, for each one of the deported Jews of the territories occupied by Hitler and express our deep respect for their memory. Their tragic fate should not be used for political speculations with present date.

As Members of the 41st National Assembly we decisively condemn all manifestations of xenophobia, anti-Semitism, religious and ethnic intolerance and adhere to their objection worldwide.

The Bulgarian society, and the young generation in particular, have the right to be proud with the rescue of the Bulgarian Jews. The message this act contains towards the contemporary society is for tolerance, goodwill and humanism between people from different ethnic groups, religion or culture backgrounds.

The respect for human rights and their enforcement is a mandatory condition for peace and progress and may not be subject of political compromise.