ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОЕБ „ШАЛОМ“ МАКСИМ БЕНВЕНИСТИ ДО TV7LETTER FROM MAXIM BENVENISTI PRESIDENT OF OJB „SHALOM“ TO TV 7

Във връзка с изказване на рапъра Мишо Шамара, излъчено в репортаж на 31 юли 2013 г. в сутрешния блок на ТV 7, Организация на евреите в България „Шалом” изразява възмущение по повод антисемитското изказване на рапъра. Председателят на ОЕБ „Шалом“ изпрати посмо до ТV 7.

Следва текста на писмото

In connection with a statement made by the rapper Misho Shamara, broadcasted during reportage on 31 July 2013 in the morning program of TV 7, the Organization of the Jews in Bulgaria „Shalom“ expresses outrage over the Anti-Semitic statement made by the rapper.


ДО Г-Н НИКОЛАЙ БАРЕКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ТV 7

ДО Г-ЖА ЖЕНИ ПАВЛОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „НОВИНИ” НА ТV 7

Уважаеми г-н Бареков,

Уважаема г-жо Павлова,

Във връзка с изказване на рапъра Мишо Шамара, излъчено в репортаж на 31 юли 2013 г. в сутрешния блок на ТV 7, Организация на евреите в България „Шалом” изразява възмущение по повод антисемитското изказване на рапъра.

Независимо от езика и изразните средства, които един рапър използва, както и независимо от етническата и религиозна принадлежност на хората и техния обществен статус, считаме, че е недопустимо да се правят ксенофобски и антисемитски изказвания и да се използва ефира на Вашата телевизия, за насаждане на омраза към еврейската общност в България и в света. Рапърите и медиите имат силно влияние върху младите хора и формирането на ценностите им, затова категорично се противопоставяме на използането на езика на омразата и на насаждането на ксенофобски нагласи в българското общество.

Силно сме обезпокоени от липсата на реакция на репортера и водещите на сутрешния блок срещу направеното от Мишо Шамара изказване.

Надяваме се, че няма да допуснете ефирът на ТV 7 да стане проводник на ксенофобия и антисемитизъм.

С уважение,

Максим Бенвенисти,

председател на ОЕБ „ШАЛОМ”

София, 1.08.2013 г.

TO THE attention of MR. NIKOLAY BAREKOV

executive director of TV 7

TO  THE ATTENTION OF  MRS. ZHENI PAVLOVA

DIRECTOR OF THE NEWS DIRECTORATE AT TV 7

Dear Mr. Barekov,

Dear Mrs. Pavlova,

In connection with a statement made by the rapper Misho Shamara, broadcasted during reportage on 31 July 2013 in the morning program of TV 7, the Organization of the Jews in Bulgaria „Shalom“ expresses outrage over the anti-Semitic statement made by the rapper.

Regardless of the language and means of expression used by a rapper and regardless of the ethnicity and religion of the people and their social status, we believe that it is unacceptable to make xenophobic and anti-Semitic statements and to use your television to incite hatred against Jewish community in Bulgaria and around the world. Rappers and the media have a strong influence on young people and on the shaping of their values, therefore we clearly oppose the use of language of hatred and inciting xenophobic attitudes in the Bulgarian society.

We are deeply concerned about the absence of a reaction on behalf of the reporter and the hosts of the morning program against the statement made by Misho Shamara.

Hopefully, you will not let TV 7 to become a conductor of xenophobia and anti-Semitism.

Sincerely,

Maxim Benvenisti,

President of OJB „SHALOM“

Sofia, August 1, 2013