СЪОБЩЕНИЕ

Управителният съвет /Консистория/ на Организация на евреите в България „Шалом“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 33 от Устава на организацията, свиква редовно общо отчетно-изборно събрание /конференция/ на организацията

На 04.12.2011 г. от 10 часа на адрес: София, бул.“Ал.Стамболийски“ № 50, „Еврейски културен дом”, Зала “Йерусалим” при следния дневен ред:

1.Отчетен доклад за дейностите на ОЕБ “Шалом” през периода 18.11.2007 г.-04.12.2011 г.

2. Доклад на Ревизионната комисия на ОЕБ “Шалом”за контрола, осъществяван през периода 18.11.2007 г.-04.12.2011 г.

3.Доклад на комисията за подготовка на предложения за промени в Устава
на ОЕБ “Шалом”

4. Доклад на комисията за подготовка на програма за развитието на ОЕБ “Шалом” до 2020 г.

5.Програма за развитието на вестник “Еврейски вести”, списание “Естрея”
и други медии на ОЕБ “Шалом”.

6. Освобождаване и избор, съгласно чл.30 т.2 и т.10 от Устава на ОЕБ”Шалом” на:

• Председател ,Членове и резервни членове на УС/Консистория/,
• Председател и членове на Ревизионната комисия ,
• Главен редактор на вестник”Еврейски вести”

7. Текущи .

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 32 от Устава на Организация на евреите в България „Шалом“ общото събрание ще се проведе същия ден от 11 часа, на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАКСИМ БЕНВЕНИСТИ