ОЕБ „ШАЛОМ“ – ПРОТЕСТИРА СРЕЩУ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЛУКОВМАРШDECLARATION

14.01.2016, 17:42  →  Новини    

ДЕКЛАРАЦИЯ

Организацията на евреите в България „Шалом“ намира за ретроградна и крайно обезпокоителна подновената кампания от Български национален съюз за организиране на тематични събития под надслов „Луковмарш“, чиято кулминация е планирана за 13 февруари 2016 г. с провеждане на самото шествие. В последните години гражданското ни общество редовно е изправено пред трудности да решава сериозни проблеми в духа на демократичната и правова държава. За съжаление, прояви от рода на така наречения „Луковмарш“ по никакъв начин не допринасят за възприемането на родината ни като страна с ясна и категорична позиция срещу всякакви прояви на расизъм и антисемитизъм, изповядване на нацистка идеология и насаждане на ненавист и омраза към отделни малцинствени групи. Напротив, чрез своите запазени символи на нацистки поздрави, запалени факли, униформи и строги правила, шествието създава внушения и аналогии с един от най-мрачните периоди в човешката история – времето на Третия Райх.

Колкото повече се отдалечаваме от годините на българското пронацистко управление, толкова повече възможности се създават за пренаписване на историята и лустрация на личности като генерал Христо Луков, изиграл ключова роля за присъединяването на Царство България към престъпния блок на Хитлеристка Германия през Втората световна война, водач и активен деец на Съюза на българските национални легиони, Луков е отявлен привърженик и идеолог на фашистки и националсоциалистически постановки и модели. Днешните му поддръжници приписват на него и съмишлениците му хиперболизирани дела и заслуги, изкривявайки образа на реално съществували исторически личности. Множество млади хора с готовност и въодушевление приемат и разпространяват пропагандните призиви за обединение и активна борба срещу „националните врагове“, превръщайки се в инструмент за поляризация, екстремистки нагласи и подтикване към расова и етническа нетърпимост в рамките на българското общество. Недопустимо е да се толерира практиката на неонацистите да поругават паметта на милионите жертви на Холокоста и да отричат униженията и репресиите, на които по силата на антиеврейското законодателство в периода  1941 – 1944 г. са подложени десетки хиляди български граждани от еврейски произход. За членовете на групировки, изповядващи крайни идеологии на антисемитизъм и омраза към различния, печалните уроци на най-голямата човешка трагедия в съвременната световна история остават ненаучени.

Живеем в епоха на парадоксално противопоставяне между нивото на развитие на човешката цивилизация, достиженията на науката и медицината, от една страна и ужасяващата радикализация и непрекъснато потъпкване на човешки права, от друга. Всичко това се случва в безмилостната сянка на международния тероризъм, който не познава граници и е готов да използва всякакви средства във войната си срещу демократичното и свободно общество. Ставаме свидетели на изменения в геополитическата карта на света, на колосални миграционни потоци от изток на запад, сравними по своя мащаб и характер с пристигането и установяването на евразийските племена, включително и на прабългарите, на територията и по външните граници на Римската империя. За разлика от късната античност, в съвременния глобализиран свят на непрекъсната комуникация, мобилност и лесен достъп до информация, тези процеси се развиват изключително бързо и могат да имат катастрофални последствия, ако не бъдат спазвани хуманистичните и морални принципи, стоящи в основата на Световната общност.

Организация на евреите в България „Шалом“ твърдо подкрепя тезата, че в една правова държава, законът трябва да е с еднаква тежест за всички граждани, намиращи се на нейната територия, включително и чужди такива. Всеки опит за неговото погазване, престъпването на установените норми и правила в едно общество, води до нарушаване на имунната система на страната и създава туморни образувания, които се хранят от страховете и безпокойствата на нейното население. В този смисъл опитите за възраждане на нацизма и неговите политически програми чрез пропагандиране на расистки и ксенофобски идеи в сърцето на София, каквото е по същество шествието, наречено „Луковмарш“, не бива да бъдат допуснати от управата на един европейски град с хилядолетна история на етническо разбирателство и толерантност.

Обръщаме се с благодарност към всички институции, организации и отделни личности, които ни оказаха подкрепа в нашия протест срещу Луковмарш 2015. Днес българското общество отново има нужда да заяви ясно, силно и категорично, че се обявява против проявите на антисемитизъм, ксенофобия и расова омраза. Призоваваме всички институции, политически партии и техните лидери, обществени организации и всички достойни български граждани, да не търпят нарушаването на паневропейски ценности като достойнство, равноправие и единство. Същите тези принципи, залегнали в основата на активната подкрепа за спасение на българските евреи преди 73 години и превърнали действията на по-голямата част от българския народ в надетническа, наднационална, в чисто човешка кауза.

За да можем всички заедно да се гордеем с бъдещето на нашата Родина утре, трябва днес да заявим своята готовност да се противопоставим на тази недемократична проява чрез всички средства в рамките на закона в името на България и духовното наследство, което ще оставим на нашите деца.

Организация на евреите в България „Шалом“The Organization of the Jews in Bulgaria Shalom finds the recently renewed campaign by the Bulgarian National Union to organize a series of events under the slogan “Lukovmarch”, which will culminate on February 13, 2016 with a demonstration rally, extremely worrisome and degenerative. The past few years presented our civil society with hardships which it had to overcome in a way characteristic of a democratic and constitutional state. Unfortunately, manifestations like the so-called “Lukovmarch” contribute nothing to the perception of our country as having a clear and firm stand against all displays of racism and anti-Semitism, following of Nazi ideology and preaching hatred towards different minority groups. On the contrary, through its ghastly symbolic of Nazi salutes, fire torches, uniforms and strict rules, the demonstration rally is reminiscent of some of the darkest periods in human history – the time of the Third Reich.

The more distant the years of the Bulgarian pro-Nazi government become, the more possibilities present themselves to rewrite the history and glorify persons like Gen. Hristo lukov, who played a key role to the Bulgarian Kingdom joining the criminal block of Hitler’s Germany during WWII. Leader and activist of the Union of the Bulgarian National Legions, Lukov was an adamant supporter and ideologist of fascist and national socialist principles and models. Todays’ followers of Lukov and his likeminded cohorts tend to hyperbolize his actions and merits, thus presenting a skewed image of historical figures. Many young people readily and with excitement take in and disseminate slogans propagating unification and forceful fight against the “national enemies”, turning themselves into instrument for polarization, extremism and instigation of racial and ethnic bigotry among the Bulgarian society. It is inadmissible to tolerate such Nazi practices as the desecration of the memory of millions of Holocaust victims, and to deny the humiliations and repressions tens of thousands Bulgarian citizens of Jewish descent suffered during the period 1921 – 1944 as a direct result of the anti-Jewish legislation. Members of groups, following extreme ideologies of anti-Semitism and xenophobia, never learned the lamentable lessons taught by the greatest human tragedy in recent history.

We live in an era of paradoxical contradictions between the level of development of the human civilization, the achievements of science and medicine, on one hand, and the terrifying radicalization and constant violation of human rights, on the other. All this is happening in the merciless shadow of international terrorism, which knows no borders and is ready to use all and any resources in its war against the democratic and free society. We are witnessing changes in the geopolitical map of the world, colossal migration flows from East to West, comparable in their scale and nature to the influx and settlement of the Eurasian tribes, including the proto Bulgarians, on the territory and around the outer borders of the Roman Empire. In contrast to Late Antiquity, in the modern globalized world of perpetual communication, mobility and easy access to information, these processes develop extremely fast and could have fatal consequences, if we do not apply the humanist and moral principles, fundamental to the UN community.

The Organization of the Jews in Bulgaria “Shalom” strongly supports the notion that the law should be observed equally by all citizens within the borders of a constitutional state, including foreigners. Every attempt to violate it, to infringe upon the commonly accepted norms and rules of a society, leads to weakening of the state immune system and creates malignant tumors, which feed on the fears and unrest of its population. Therefore, all attempts of reviving Nazism and its political programs through propagating racist and xenophobic ideas in the heart of Sofia in the rally called “Lukovmarch”, should not be allowed by the authorities of a European city with history of ethnic tolerance dating back thousands of years.

We address with appreciation all institutions, organizations and persons who supported our protest against Lukovmarch 2015. Today the Bulgarian society needs again to state loud and clear that it condemns the manifestations of anti-Semitism, xenophobia and race-based hatred. We call out to all institutions, political parties and their leaders, NGOs and honorable Bulgarian citizens, to not bear idly the violation of pan-European ideals such as dignity, equal rights and unity. The same values which lay the very foundation of the resilient position in favor of rescuing the Bulgarian Jews seventy-three years ago, and transformed the actions of the larger part of the Bulgarian people into a simply human cause, beyond ethnicity and nationality.

In order for us all to be proud of Bulgaria’s future tomorrow, we need to state today our willingness to counteract this undemocratic demonstration, using all legal means, in the name of Bulgaria and the spiritual legacy we leave to our children.

Organization of the Jews in Bulgaria “Shalom”